Artikeln publicerades 15 maj 2024

Kungörelse om granskning av Vattentjänstplan


Kommunstyrelsen har upprättat ett granskningsförslag till Vattentjänstplan för Ronneby kommun. Förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035 och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Det är kommunens skyldighet att se till att behovet av vatten och avlopp tillgodoses genom en allmän anläggning, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön och om det anses föreligga ”ett större sammanhang”.

Vattentjänstplanen innefattar:

  • Hur kommunen långsiktigt planerar att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster.
  • Vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

Vattentjänstplanen har tidigare varit utsänd på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från den 2023-12-18 till och med 2024-01-31. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har mindre ändringar och tillägg gjorts i vattentjänstplanen.

Granskning av planförslaget

Vattentjänstplanen ställs ut för granskning från 2024-05-20 till och med
2024-06-20. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Entréhallen i Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Vattentjänstplanen kan också nås via http://www.ronneby.se/vattentjanstplan Länk till annan webbplats.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karolina Bjers 0457-61 82 05, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på förslaget ska de framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby.

eller med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Märk meddelandet med diarienummer: 2022/49.

Senast 2024-06-20 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen.

/Kommunstyrelsen