Kungörelse och inbjudan till samråd gällande ändring av detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Gärestad 1:13 med flera fastigheter i Ronneby kommun. Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa två nya anslutningsvägar för utbyggnad av utvecklingsområde Ro-14 i gällande översiktsplan Ronneby 2035. Detta Bedömer Ronneby kommun ryms inom det ursprungliga syftet med detaljplanen. Planen hanteras med ett begränsat planförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035 Länk till annan webbplats..

Förslaget ställs ut under tiden 2023-03-13 till och med 2023-04-02. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Stadshusets entréhall, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe ReaderLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16 Länk till annan webbplats. eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 Länk till annan webbplats., om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2022/603.

Senast den 2 april 2023 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.