Platsutvecklingsfonden för
BID-Tillsammans för Ronneby

Platsutvecklingsfonden öppnar för möjligheter att förändra vår stad och kommun i en positiv riktning! Har du eller ditt företag en idé som främjar plats, miljö eller aktiviteter? Är ditt företag medlem i Ronneby Fastighetsägargrupp eller Ronneby Handel & Intresseförening? Ja, då kan du ansöka om bidrag till din idé ur Platsutvecklingsfonden.

Om ledamöterna i Platsutvecklingsfonden finner att din idé främjar utvecklingen i Ronneby kommun och uppfyller fondens villkor i övrigt så har du möjlighet till ekonomiskt stöd. Bidraget från fonden är 50% av kostnaderna (ej löner), dock max 30.000, i särskilda fall kan högre belopp beviljas. Bidraget utbetalas efter genomförd aktivitet/åtgärd då en utvärdering skickats till fonden.

Platsutvecklingsfonden är ett samarbete mellan Ronneby kommun, Ronneby Fastighetsägargrupp och Ronneby Handel & Intresseförening och är resultatet av den positiva utvecklingen i BID-arbetet (Business Improvement District) där man tydligt såg till affärsnyttan och de positiva effekterna av att engagera sig samverkansprojekt i staden och kommunen.

Platsutvecklingsfondens medel kommer från Ronneby kommun, näringsliv och privatpersoner som via gåvor till fonden vill inspirera till initiativ för ett bättre Ronneby enligt fondens vision och syfte.

Visionen är att tillsammans verka för en stark, attraktiv, välkomnande och konkurrenskraftig stad med livskvalité i fokus. Det stärker kommunens varumärke Ronneby – den moderna kurorten.

Syftet är att främja platsen och nya idéer/nya aktiviteter för att öka Ronneby kommuns attraktivitet hos invånare och besökare. Platsutvecklingsfonden vill utveckla intresset och engagemanget hos företagen i Ronneby kommun att stärka och driva aktiviteter som ökar antalet fysiska besökare. Fondens uppgift är att säkerställa stöd till företagen för önskvärda aktiviteter som stärker Ronneby Kommun som destination.

Målet för Platsutvecklingsfonden på lång sikt är att stärka Ronneby Kommun som destination och dess konkurrenskraft genom att öka antalet besökare och flödet av människor i kommunen.

Att ge är stort
Ronneby kommun lägger varje år en grundplåt på 100.000 kr till fonden. I näringslivet finns flera företag med ett hjärta för Ronneby och redan från start finns det finansiärer som mött upp på ett fantastiskt sätt. Vill du och ditt företag ge ett ekonomiskt bidrag till fonden? Då skickar du inledningsvis ett mail till platsutvecklingsfond.ronneby@gmail.com eller kontaktar någon av parterna i TILLSAMMANS FÖR RONNEBY.

Pressmeddelande 210930 "Att ge och att få av Platsutvecklingsfonden. Och så här har det gått hittills". Länk till annan webbplats.

never stop dreaming står det på ett block jämte en kaffekopp

Om BID - Tillsammans för Ronneby

Det var så här det började
Fastighetsägarna Syd uppvaktade Ronneby Kommun med en önskan att hitta ett djupare samarbete kring etableringar och utveckling av stadskärnan. Vi hade kommit till ett vägskäl. Kommun, fastighetsägare och företag inom handel och service behövde uppdatera sig om modern stadskärneutveckling och vad det innebär för alla parter. Vi behövde lära oss att samverka både med det strategiska och operativa arbetet.

Vi valde att arbeta med BID-modellen, Business Improvement District, tillsammans med branschorganisationen Svenska Stadskärnor.

…sen kavlade vi upp ärmarna och bara körde!
Ett arbete under 18 månader tog rejäl fart och ett genomgripande analysarbete utfördes enligt BID-modellen. Från ren information, platsbesök, nuläges- och omvärldsanalys gick vi vidare till fokusområden, organisation, visioner och mål, affärsplan, budget och finansiering. Allt med ett stort engagemang och mycket vilja!

När vi var färdiga hade vi fem fokusgrupper med handlingsplaner och 150 härliga punkter att genomföra för att förbättra vår stad och kommun.

Nu har BID blivit TILLSAMMANS FÖR RONNEBY
Projektet visade sig så kraftfullt och bra att vi beslöt att fortsatt arbeta tillsammans för en bättre Ronneby kommun. Nu har vi en styrgrupp bestående av representanter från Ronneby Kommun, Ronneby Fastighetsägargrupp och Ronneby Handel- & Intresseförening och projektnamnet BID har blivit TILLSAMMANS FÖR RONNEBY.

Fem fokusgrupper förändrar framtiden
Javisst är det kaxigt! men här finns din möjlighet att vara med och påverka. Att delta i en fokusgrupp innebär förstås också både ansvar och arbete, samtidigt som du odlar nyttiga affärskontakter och har roligt på vägen. Är du med? Du kan engagera dig i någon av de här fokusgrupperna:

  1. VARUMÄRKE - identitet, profil, image och positionering
  2. UTBUD- aktiviteter, upplevelser och service
  3. PLATS - funktion, utseende och utformning
  4. TILLGÄNGLIGHET - färdsätt, framkomlighet och öppettider
  5. TRYGGHET - rent, snyggt och säkert

Stadens utmaningar - vi tar dem!
Ronnebys utmaning liknar många andra städers och kommuners pågående strukturomvandling som påverkas av den digitala världen och den globala handeln. Våra citykärnor stöps om. Vi vill ha mötesplatser. Vi vill ha närhet och mjuka värden. Skönhet. Enkelhet. Säkerhet. En tät stadskärna. Att planera för bostäder och arbetsplatser är lika viktigt som handel och service.

Stad, kransorter och landsbygd i symbios
Mycket av BID-projektet har hittills handlat om Ronneby stadskärna helt enkelt för att det är motorn i kommunen. Fokus kommer sannolikt även i fortsättningen ligga på stadskärnan. I Ronneby kommun är dock avstånden korta, landsbygd och kransorter ligger nära staden och på så vis är alla beroende av varandra. Det staden inte kan uppfylla kan en liten ort eller en oas i naturen många gånger med råge infria. Vi lever i symbios. Vi är beroende av varandra och ska stötta och verka tillsammans.

Vill du vara med?
Din kraft behövs! Du är varmt välkommen att engagera dig. Att påverka. Ta kontakt med någon i Ronneby Handel- och Intresseförening Länk till annan webbplats., Ronneby Fastighetsägargrupp eller Näringslivskontoret på Ronneby Kommun.

Vi ses!