Skoldatateket

Ronneby Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum.

Målgrupp

Rektorer och personal som har ansvar för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd med fokus på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och ADHD.

Målsättning

Barn och ungdomar som har, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller ADHD behöver rustas för ett livslångt lärande. De måste få lära sig använda verktyg så att de kan ta till sig den kunskap de har rätt till och skulle ha förmåga till, om de inte haft sin problematik. Miljön måste anpassas utifrån deras förutsättningar och behov.

De flesta alternativa verktyg finns idag ute på våra skolor

Kontakta Carina Andersson om du vill ha hjälp och stöd med alternativa verktyg!

IKT-pedagog
Carina Andersson
0457-61 84 80
carina.andersson@edu.ronneby.se

Inköp av alternativt verktyg som inte redan finns på skolan görs av rektor.