Modersmål - Studiehandledning

Alla elever i grundskolan har rätt till undervisning i sitt hemspråk, så kallad modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen ska stödja elevens utveckling mot tvåspråkighet och samtidigt öka elevens kunskap om sin kulturella bakgrund.

Vem kan få modersmålsundervisning?

För att få modersmålsundervisning ska minst en av föräldrarna ha ett annat modersmål än svenska. Hemspråket ska också användas i det dagliga umgänget i hemmet. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller adoptivbarn, dock ska grundläggande kunskaper finnas i språket.

En elev har endast rätt till undervisning i ett modersmål. 
Kommunen är skyldig att anordna undervisning om minst fem elever önskar undervisning i samma språk och om det finns en lämplig pedagog.

Om undervisningen

Modersmålsundervisningen kan anordnas på den skola eleven tillhör, eller på en skola i närområdet. Undervisningen sker om möjligt under skoldagen, men tider utanför skoldagen kan förekomma.

Betyg

Betygsättningen sker från och med årskurs 6. I slutbetyg ska ett skriftligt omdöme utfärdas om betyg inte kan sättas.

Ansökan

Du som är förälder/vårdnadshavare fyller i en ansökan om modersmålsundervisning. Blanketten finns också som PDF under "relaterad information". Elever i förskoleklass och upp till årskurs 8 som innevarande år deltar i modersmålsundervisning behöver inte anmäla sig på nytt inför nästa år. Elever i årskurs 9 ska anmäla sig inför årskurs1 i gymnasieskolan.

Efter anmälan är deltagandet i undervisningen obligatoriskt.

Besked om eleven blir antagen till undervisningen meddelas av modersmålslärare (via telefon, e-post eller brev). Detta sker när vi ha en lämplig grupp eller lärare.

Besked om eleven blir antagen till undervisningen meddelas av modersmålsläraren.

Ansökningar inlämnade efter terminensstarten kan tidigast placeras för undervisning nästkommande termin.

 

Studiehandledning

För elever med bristfälliga kunskaper i svenska språket och som därför har svårt att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen, kan skolan erbjuda så kallad studiehandledning.

Studiehandledning syftar till att stödja undervisningen för elever med annat modersmål än svenska. Handledning ges till elever som har bristfälliga kunskaper i svenska språket och därför har svårt att tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen.

För att bästa möjliga resultat ska uppnås krävs ett nära samarbete med undervisande pedagog.

Handledare/mentor/klassföreståndare avgör tillsammans med elev och målsman om eleven är i behov av studiehandledning. Slutligen är det rektor som avgör.

För studiehandledning tar kontakt med elevens handledare/mentor/klassföreståndare.