Artikeln publicerades 30 mars 2017

Positivt beslut om nya skolor och förskolor i Ronneby

Dagens positiva beslut i Ronneby Kommunfullmäktige innebär startskottet för att bygga två nya grundskolor i centrala Ronneby samt två nya förskolor i Kallinge och Ronneby. Dessutom beslutades att ny- och ombyggnationen av Snäckebacksskolan till en 4-9-skola ska ske i kommunal regi och påbörjas sommaren 2018. Vad gäller Skogsgårdsskolans ombyggnad bedöms denna behöva utredas ytterligare varför en byggstart sannolikt dröjer till 2020.

Nya Snäckebacksskolan placeras på samma plats som nuvarande byggnad men byggs om till en 4-9-skola med plats för 700 elever. Skolans äldsta del från 1914 kommer att bevaras och anpassas efter dagens behov. Senare tillbyggnader kommer att rivas för att ge plats åt en ny funktionell grundskola med två samverkande enheter – mellanstadium och högstadium. Ronneby kommun räknar med att om- och nybyggnationen kostar 190 miljoner kronor och att den nya skolan ska vara inflyttningsklar till vårterminen 2020. Nuvarande elever och personal flyttar sommaren 2018 till andra lokaler.

– Vi är många som redan nu arbetar med den nya skolan. Att nytt och gammalt växer ihop – inte bara när det gäller byggnaderna - kommer att utgöra en stor del i vårt arbete, berättar förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Skogsgårdsskolans ombyggnad bedöms behöva utredas ytterligare för att få fram ett förslag som både kostnadsmässigt och verksamhetsmässigt uppfyller Ronneby kommuns krav. Under andra halvåret 2018 kommer Ronneby kommun därför att ta fram ett så kallat funktionsprogram inför en eventuell hyresupphandling. Funktionsprogrammet utgör en noggrann kravspecifikation där alla verksamheternas behov presenteras. Utifrån detta genomförs därefter en hyresupphandling där Ronneby kommun erbjuder privata aktörer att bygga den nya skolan. Alternativet att bygga i egen regi finns emellertid kvar och kommer att prövas mot andra alternativ i syfte att bygga och bedriva skolverksamhet på det för skattebetalarna och eleverna bästa sättet. Processen kommer att dröja till cirka 2019 vilket innebär att byggstart för nya Skogsgårdsskolan kan dröja till 2020. Även den nya Skogsgårdsskolan byggs då om till en 4-9-skola med mellan- och högstadium med plats för 600 elever.

– Både i Ronneby och i Kallinge finns en del tillfälliga förskoleavdelningar och ändå saknas det förskoleplatser. Det räcker inte heller med de platser som Nya Hulta förskola kommer att tillföra när den står färdig till årsskiftet 2017/2018. Därför är det angeläget att ge plats åt nya förskolelokaler i kommunen, säger kommundirektör Magnus Widén.

Då det i båda fallen handlar om nybyggnation i detaljplanerade områden, behöver planerna som ett första steg anpassas till de nya kraven. Därefter kan byggnationen starta tidigast under andra halvåret 2018.