FAQ

Två nya grundskolor kommer att byggas i Ronneby och två förskolor i Ronneby och Kallinge. I nya projekt väcks många frågor. Här har vi samlat några svar.

1. Varför ska vi bygga nya skolor i Ronneby?

Det är trångt på skolorna just nu. Och prognoserna visar att årskullarna fortsätta att öka framåt 2020. Dessutom har vi en del äldre skolbyggnader som till exempel Snäckebacksskolan som är i stort behov av renovering. Därför har Kommunfullmäktige beslutat att två nya grundskolor ska byggas i Ronneby. Den första skolan ska byggas av det kommunägda fastighetsbolaget ABRI i kvarteret Svarven 1. Den nya skolan beräknas vara inflyttningsklar till sommaren 2020. Därefter kommer Snäckebacksskolan att byggas om i kommunala regi till en modern 4-9-skola.

2. Varför ska de nya skolorna bli 4-9-skolor?

Under 2015 har utbildningsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltning arbetat fram en noggrann utredning som svar på frågorna:
Kan nuvarande lokaler användas på annat sätt för att möta behovet av lokaler för fler barn i förskolan samt elever i grundskolan?

  • Finns behov av nya lokaler till förskolan 2015-2020?
  • Finns behov av nya lokaler för fritidshem/grundskolan 2016-2025?
  • Kan förändringar i skolornas organisation, stadieindelning mm bidra till ett förändrat lokalutnyttjande?

Då visade sig det alternativet med två nya 4-9-skolor som det mest fördelaktiga. Skolorna kommer att arbeta som två samverkande enheter med mellan- och högstadium. Fördelarna gäller både eleverna och lärarna. För eleverna innebär 4-9-skolor att det inte blir byte mellan årskurs 4 och årskurs 7, som i sin tur leder till tryggare elever och stärkt gemenskap. En annan fördel för mellanstadieeleverna är tillgång ändamålsenlig lokaler för hemkunskap och till avancerad utrustning i t.ex. naturvetenskapliga ämnen. De får även tillgång till bibliotek som är bemannat med bibliotekarie. Även ordinarie fritidsverksamheten kommer att erbjudas som dessutom kan kompletteras med en öppen fritidsverksamhet som erbjuder en meningsfull fritid och på så sätt gynnar integrationen. För lärarna erbjuder de nya skolorna attraktiva lärandemiljöer och utvecklingsmöjligheter. Närheten mellan mellanstadielärare och högstadielärare i vardagen erbjuder nya spännande möten för utveckling och lärande. Ronneby kommun ser detta som en rekryteringsfördel. Även Lärarförbunden är positiva till förslaget.

3. Varför ska två nya skolor byggas i centralorten och ingenting i Bräkne-Hoby eller Kallinge?

Behovet av nya skolplatser är störst i Ronneby tätort, där det både är trångt på skolorna idag och skolbyggnaderna är i stort behov av renovering. Här bor flest elever. Idag skjutsas cirka 200 elever till skolor utanför centralorten. Att vi bygger två nya skolor beror på att behovet av elevplatser är så stort att en enda skola hade behövt bli alldeles för stor. Det finns inte heller plats för en så stor skola i Ronneby. Erfarenhet visar att det blir en lugnare skolmiljö när äldre barn och yngre barn vistas i samma skola. Och de nya skolorna får hälften så stora högstadiegrupper som dagens elevantal på Snäckebacksskolan, detta då högstadieeleverna delas upp på två skolor.

4. Hur mycket kommer ombyggnaden att kosta?

Vi räknar med att om- och nybyggnationen av skolorna och nybyggnation av två förskolor kostar 600 miljoner kronor. En mer detaljerad kostnadssammanställning finns i dagsläge för Snäckebacksskolan, som beräknas kostar cirka 190 miljoner kronor. Den nya skolan i kvarteret Svarven beräknas kosta 125 miljoner kronor.

5. Hur ska nybyggnation av skolorna gynna integrationen?

Det är för många elever som idag är placerade i en tillfällig skolenhet. Vilket tyvärr ger väldigt dåliga förutsättningar för integration. Med de nya skolorna ska eleverna som bor i centralorten få gå på en grundskola i närheten av hemmet, så att det blir lättare att även efter skolan träffa kompisar och vara delaktigt i andra fritidsaktiviteter. Forskning visar att cirka 30 % med annat modersmål ska vara målbild för bra integration i skolorna. Blandade skolor är bäst för alla – gynnar integration

6. Hur involveras lärarna i arbetet?

Rektorer och lärare i skolområdet Ronneby har fortlöpande fått information om arbetet redan innan Kommunfullmäktige tog sitt beslut i slutet på mars 2017. Sedan dess finns det flera olika arbetsgrupper. En arbetsgrupp bestående av lärare från olika Snäckebacksskolan, Espedalsskolan, Skogsgårdskolan och Saxemaraskolan under ledning av Monika Sjövind arbetar just nu med att ta fram skisser till den nya skolan. Detta arbete sker tillsammans med Tekniska förvaltningens arkitekt Zijad Bico och projektledare William Lavesson. Att involvera alla berörda partner i ett tidigt skede är ett beprövat arbetssätt inom Ronneby kommun. Så har vi arbetat vid ombyggnationen av förskolan Backsippan och grundskolan i Listerby. Både lärare, elever och föräldrar är väldigt nöjda med de nya lokalerna som de har varit med om att skapa.

Vi kommer att uppdatera frågor och svar löpande.
Har du frågor? Så hör gärna av dig till oss.