FAQ

Fram till 2024 ska två nya grundskolor, en förskolor i Ronneby och Kallinge (privat entreprenör) byggas. I november 2021 välkomnade förskolan i Kallinge de första barnen. I mars 2022 öppnade nya Parkdalaskolan i Ronneby.

Fortfarande är det flera byggprojekt som är igång och detta kan väcka en del frågor. Här har vi samlat några svar.

1. Varför ska vi bygga nya skolor i Ronneby?

Projektet startade i och med att det fanns stora renoveringsbehov på Snäckebacksskolan. De elevprognoser som då fanns, visade på ett utökat behov av platser och då bestämde Kommunfullmäktige att Snäckebacksskolan skulle helrenoveras, samt att en helt ny skola skulle byggas. Den nya skolan, Parkdalaskolan, öppnade den 4 mars 2022. Nu kommer Snäckebacksskolan att byggas om i kommunal regi till en modern 4-9-skola.

2. Varför ska de nya skolorna bli 4-9-skolor?

Under 2015 har utbildningsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen arbetat fram en noggrann utredning som svar på frågorna:
Kan nuvarande lokaler användas på annat sätt för att möta behovet av lokaler för fler barn i förskolan samt elever i grundskolan?

  • Finns behov av nya lokaler till förskolan 2015-2020?
  • Finns behov av nya lokaler för fritidshem/grundskolan 2016-2025?
  • Kan förändringar i skolornas organisation, stadieindelning mm bidra till ett förändrat lokalutnyttjande?

Då visade sig det alternativet med två nya 4-9-skolor som det mest fördelaktiga. Skolorna kommer att arbeta som två samverkande enheter med mellan- och högstadium. Fördelarna gäller både eleverna och lärarna.

För eleverna innebär 4-9-skolor att det inte blir byte mellan årskurs 4 och årskurs 7, som i sin tur leder till tryggare elever och stärkt gemenskap. En annan fördel för mellanstadieeleverna är tillgång ändamålsenlig lokaler för hemkunskap och till avancerad utrustning i t.ex. naturvetenskapliga ämnen. De får även tillgång till bibliotek som är bemannat med bibliotekarie. Även ordinarie fritidsverksamhet kommer att erbjudas.

För lärarna erbjuder de nya skolorna attraktiva lärandemiljöer och utvecklingsmöjligheter. Närheten mellan mellanstadielärare och högstadielärare i vardagen erbjuder nya spännande möten för utveckling och lärande. Ronneby kommun ser detta som en rekryteringsfördel.

3. Varför ska två nya skolor byggas i centralorten och ingenting i Bräkne-Hoby eller Kallinge?

Behovet av nya skolplatser är stort i Ronneby tätort, där det både är trångt på skolorna idag och skolbyggnaderna är i stort behov av renovering. en tillfällig lösning på detta är att elever skjutsas från centralorten och ut till andra skolor.

Även i Kallinge är det trångt på skolorna och paviljonger är uppsatta för att få mer utrymme.

Att vi bygger två nya skolor beror på att behovet av elevplatser är så stort att en enda skola hade behövt bli alldeles för stor. Det finns inte heller plats för en så stor skola i Ronneby. Erfarenhet visar att det blir en lugnare skolmiljö när äldre barn och yngre barn vistas i samma skola. Och de nya skolorna får hälften så stora högstadiegrupper som dagens elevantal på Snäckebacksskolan, detta då högstadieeleverna delas upp på två skolor.

4. Hur mycket kommer ombyggnaden att kosta?

Vi räknar med att om- och nybyggnationen av skolorna och nybyggnation av förskolan kostar 600 miljoner kronor.

5. Hur ska nybyggnation av skolorna gynna integrationen?

Med de nya skolorna ska eleverna som bor i centralorten få gå på en grundskola i närheten av hemmet, så att det blir lättare att även efter skolan träffa kompisar och vara delaktigt i andra fritidsaktiviteter. Forskning visar att cirka 30 % med annat modersmål ska vara målbild för bra integration i skolorna. Blandade skolor är bäst för alla – gynnar integration

6. Hur involveras lärarna i arbetet?

Rektorer och lärare i skolområdet Ronneby har fortlöpande fått information om arbetet redan innan Kommunfullmäktige tog sitt beslut i slutet på mars 2017. Sedan dess finns det flera olika arbetsgrupper. Så har till exempel lärare, arkitekter och projektledare på Ronneby kommun arbetat tillsammans för att färdigställa ritningar/skisser på Skogsgårdens nya förskola. Förskolan beräknas ta emot ca 180 barn samt ge plats för de barn som behöver omsorg på kvällar, nätter och helger. Förskolan byggs i tre moduler med ungefär 60 barn i varje och möjlighet till 4 hemvister.

Att involvera alla berörda partner i ett tidigt skede är ett beprövat arbetssätt inom Ronneby kommun. Så har vi arbetat vid ombyggnationen av förskolan Backsippan och grundskolan i Listerby. Både lärare, elever och föräldrar är väldigt nöjda med de nya lokalerna som de har varit med om att skapa.

Vi kommer att uppdatera frågor och svar löpande.
Har du frågor? Så hör gärna av dig till oss.