Rätt till plats och vistelsetid i förskola

Här hittar du information om vilken rätt till plats och vistelsetid i förskolan som erbjuds och vad Allmän förskola innebär.

Barn till vårdnadshavare som arbetar och/eller studerar

Om du arbetar eller studerar har ditt barn rätt till plats i förskola från och med ett års ålder. Hur länge ditt barn har rätt att vara i förskolan beror på den tid då båda vårdnadshavarna arbetar-/och eller studerar, inklusive skälig tid för resor mellan arbetsplatsen och förskolan. Det innebär att den av er vårdnadshavare som börjar sitt arbete senast på dagen lämnar barnet och den som slutar tidigast hämtar barnet.

Rätt till omsorgstid vid vårdnadshavares sjukskrivning

Om du som vårdnadshavare är sjukskriven under kortare tid får ditt barn behålla sitt vanliga schema i förskolan, som motsvarar dina ordinarie arbetstider. Ditt barn kan, efter överenskommelse med rektor och om det finns särskilda skäl, även få omsorg i förskolan på tider utanför din ordinarie arbetstid. Vid tillfälliga, kortare behov om detta gör du en överenskommelse med förskolans rektor

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga

Du som är föräldraledig och har barn som är äldre än ett år, erbjuds förskola till dina äldre barn under 15 timmar i veckan. Förskolans rektor beslutar om vilka tider och dagar som barnet kan lämnas i förskolan. Det innebär att tiderna kan skilja sig åt mellan olika förskolor/avdelningar.

Du som nyligen fått tvillingar eller fler barn, får under de fyra första månaderna efter förlossningen behålla samma schema för äldre syskon (1-5 år) som tidigare.

Får du graviditetspenning gäller samma regler som vid sjukskrivning.

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande

Om du är aktivt arbetssökande, det vill säga står till arbetsmarknadens förfogande och är inskriven på arbetsförmedlingen, har du möjlighet att lämna dina barn i förskolan 15 timmar/per vecka. Förskolans rektor beslutar om vilka tider och dagar som barnet kan lämnas i förskolan. Det innebär att tiderna kan skilja sig åt mellan olika förskolor/avdelningar.

Om du som är arbetssökande behöver gå på till exempel möte eller intervju kan förskolans rektor godkänna ändrade schematider. Den sammanlagda tiden du lämnar i förskolan får vara max 15 timmar/vecka.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år då ditt barn fyller tre år erbjuds ni allmän förskola. Allmän förskola innebär att ditt barn har rätt att vara i förskolan under 15 timmar/vecka bortsett från skolans lov och studiedagar. Allmän förskola är avgiftsfri, bedrivs inom den ordinarie förskoleverksamheten och erbjuds under skolans läsårstider. Aktuella läsårstider går att hitta via www.ronneby.se Länk till annan webbplats..

För att ha ditt barn placerat enligt allmän förskola krävs att du gör en ansökan via kommunens e-tjänst på www.ronneby.se Länk till annan webbplats..

Allmän förskola är avgiftsfri och respektive rektor beslutar om vilka tider du får lämna ditt barn. Det innebär att tiderna för allmän förskola kan skilja sig åt mellan olika förskolor.

Om man endast har behov av 15 timmar/vecka, men utanför de tider som förskolan erbjuder allmän förskola, räknas platsen som en ordinarie plats och platsen är då inte avgiftsfri utan faktureras utifrån vanlig taxa.

Behov av plats i förskola av annan anledning än ovan

Barn i behov av särskilt stöd i form av förskola

Ditt barn kan också erbjudas förskola eller utökade tider i förskolan, om hen av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling till exempel om ditt barn har någon funktionsnedsättning.

Om ditt barn har en funktionsnedsättning så innebär det dock i sig inte rätt till plats i förskola eller utökad vistelsetid.

Behöver ditt barn förskola av särskilda skäl så fattas det beslutet av rektor, utifrån intyg som styrker barnets behov av förskola och omfattar såväl plats som den tid som ditt barn behöver vara i förskolan.

Barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt

Utöver ovanstående rätt till plats i förskola kan ditt barn också erbjudas plats, från och med ett års ålder om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

Detta kan till exempel handla om att ditt barn har ett annat modersmål än svenska eller om ni bor förhållandevis isolerat i glesbygd och barnet inte på annat sätt får möjlighet till att träffa andra jämnåriga. Plats kan även ges om du som vårdnadshavare deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har en funktionsnedsättning som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling. Är du som vårdnadshavare långtidssjukskriven (mer än tre månader) eller har sjukersättning kan ditt barn också ha ett eget behov av förskola.

Ingen av situationerna ovan berättigar dock i sig till plats i förskola, utan en bedömning görs utifrån ditt barns behov.

Beslut om att få en plats och under vilka tider, fattas av rektor utifrån intyg som styrker ditt barns behov av förskola.