Information om ansökan, köhantering, uppsägning och ändrade förhållanden

För att ansöka om förskoleplats för ditt barn behöver du bankID eller mobilt bankID.

Om du saknar detta kan du få hjälp med ansökan via Ronneby kommuns Kontaktcenter eller genom ansvarig administratör för den förskola där ni önskar plats. Du ansöker om förskoleplats via kommunens e-tjänst på www.ronneby.se Länk till annan webbplats. och kan via samma länk också följa ditt ärende.

Ansökan om plats i förskola

Du kan ansöka till förskola tidigast nio månader innan du önskar att ditt barn ska börja. Efter att du har ansökt om en förskoleplats till ditt barn har kommunen fyra månader på sig att erbjuda en plats inom kommunen. Utgångspunkten är alltid att ni ska få plats från det datumet ni har önskat och på den förskola som ni har ansökt till. Om plats inte finns tillgänglig där ni har önskat kan ni istället bli erbjudna plats på en annan förskola i kommunen. Det är alltid den kommun som ditt barn har sin folkbokföringsadress i som ska erbjuda förskoleplats.

När du ansöker om plats i förskola måste du uppge den adress som barnet är folkbokfört på. Om ni som vårdnadshavare har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll och ni båda behöver förskoleplats, ska var ni ha varsin plats för barnet.

När ni ansöker om förskoleplats, vill ändra något i placeringen eller byta förskola så krävs alltid samtycke av båda vårdnadshavarna.

Om ni som vårdnadshavare bor i olika kommuner och ert barn bor växelvis hos er kan ni enbart få förskoleplats i en kommun. Samma sak gäller vid växelvis boende inom Ronneby kommun, då har ert barn endast rätt till plats i en förskola.

Ansökan om plats i fritidshem

När ditt barn slutar i förskolan för att börja förskoleklass kan ni ansöka om plats på fritidshem. Ansökan till fritidshem gör ni i samband med ansökan till förskoleklass och ni behöver då inte heller säga upp er plats i förskolan.

Om ni inte har behov av fritidshemsplats i samband med övergång till förskoleklass, måste däremot platsen i förskolan sägas upp. Detta gör ni senast en månad innan ert barn ska sluta i förskolan.

Om ert barn redan går i skolan och önskar plats på fritidshem så görs ansökan via kommunens e-tjänst på www.ronneby.se Länk till annan webbplats..

Köhantering i förskola och fritidshem

Huvudregeln är att plats till förskola erbjuds efter ködatum (anmälningsdatum).
Huvudregeln gäller med följande undantag:

  1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
  2. Ett syskon har förtur för att erbjudas plats i samma förskola som det äldre syskonet.

Ronneby kommun jobbar kontinuerligt med placeringar. Vår målsättning är att ni som vårdnadshavare ska ha fått besked och erbjudande om plats i förskola 1–2 månader innan det datum som ni önskar att ert barn ska börja.

Du får besked om att ni fått en plats i förskolan till den e-post som du har angett i förskoleansökan. Det är viktigt att du besvarar erbjudandet inom 14 dagar för att få behålla platsen.

När du ansöker om plats i fritidshem kommer ditt barn att få en plats utifrån önskat placeringsdatum snarast efter att ansökan har inkommit.

Uppsägning av plats

Om du behöver säga upp ditt barns plats i förskola eller fritidshem är uppsägningstiden en månad. Har ni som vårdnadshavare gemensam vårdnad måste båda säga upp platsen. Vill ni därefter ansöka om en ny placering kan ditt barn bli placerat först när den tidigare är avslutad.

Om ni inte lämnar ert barn i förskolan eller på fritidshem under två månader i sträck (tre månader under sommaren) har rektor rätt att säga upp er plats. Du blir alltid kontaktad innan uppsägning görs.

Ändrade förhållanden

Om du som vårdnadshavare får ändrade förhållanden gällande arbete, studier, inkomst, familjeförhållande eller annat som kan påverka rätten till, eller kostnaden för, förskola eller fritidshem ska detta ändras via e-tjänster på www.ronneby.se Länk till annan webbplats..