Om oss

Vi har en fantastisk närmiljö med skog, gymnastiksal och lekplatser som ofta besöks. Vi är ute varje dag oavsett väder, där barnen utvecklar sin motorik, får frisk luft och har roligt.

Här på förskolan Mumindalen finns pedagoger som ser varje barn som unikt och kompetent, och ser varje barns behov och styrkor. Vårt mål är att ge alla barn bästa tänkbara omsorg, vilket leder till att barnen känner glädje över att komma till förskolan. På så sätt lägger vi grunden till deras livslånga, lustfyllda lärande i sampsel med andra.

Vi har en fantastisk närmiljö med skog, gymnastiksal och lekplatser som ofta besöks.
Vi är ute varje dag oavsett väder, där barnen utvecklar sin motorik, får frisk luft och har roligt.

Energi, närvaro, flöden och härvaro är fyra ledord som lyfter fram arbetsglädjen. Då kan vi ge barnen beredskap att möta utmaningar nu och i framtiden. Med härvaro menar vi att vi är medvetet både här och nu.

Förskolans verksamhet kvalitetssäkras kontinuerligt. Med bland annat utvecklingssamtal, gruppsamtal med barnen och pedagogisk dokumentation ser vi till så att alla barn på förskolan erbjuds verksamhet som uppfyller målen i läroplanen.

Vi har utarbetat en likabehandlingsplan som uppdateras varje år. Allas lika värde är centralt för oss och vi arbetar dagligen med detta.

På förskolan ska IKT finnas som ett naturligt inslag i barnens dagliga verksamhet.

Vi är goda förebilder, som tilltalar och möter alla barn utifrån deras förutsättningar, och väcker lusten att lära genom att bekräfta, vara medforskande och hålla arbetsglädjen vid liv.