Digitala verktyg i pedagogiken

Alla barn ska själva få prova på och upptäcka de olika digitala verktygen, i ett pedagogiskt möte med personal.

De övergripande målen för alla barn på syskonavdelningarna är att de kan använda IKT som ett verktyg för lärande. Exempelvis söka fakta, barnen får själva fotografera, filma, göra enklare dokumentationer, använda pedagogiska program och söka fakta om ämnen som de är intresserade av.

På småbarnsavdelningarna strävar vi mot att den ska användas främst av pedagogerna som hjälpmedel vid ex sång, motorik och dramastunder. Även vid dokumentation så att man vid ex. föräldrasamtal kan visa samt återberätta händelser barnen varit med om, men även se utvecklingen.