Vår pedagogik

Här hittar du information om hur Espedalens förskola arbetar med pedagogik.

Hos oss är leken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och glädjen betydelsefull, eftersom det är där som utveckling sker. Barnen lär av varandra i en tillåtande miljö, där de får möjligheter att engagera sig i meningsfulla aktiviteter tillsammans med varandra och med pedagoger som ser och uppmärksammar varje barn.

Vi arbetar aktivt för att främja barnens språkutveckling med hjälp av

  • Kommunikation, samtal och återberättande
  • Tecken som stöd
  • Sånger, rim och ramsor
  • Böcker/bibliotek
  • Bilder
  • IKT

Vi har en fantastisk närmiljö med skog, bibliotek och lekplatser som ofta besöks.
Vi är ute varje dag oavsett väder, där barnen utvecklar sin motorik, får frisk luft och har roligt.

Våga, vilja lära är tre ledord som vi arbetar efter för att barnen ska få beredskap att möta utmaningar nu och i framtiden.

För att förverkliga vår vision arbetar vi utifrån Lpfö98 Länk till annan webbplats. och Ronneby kommuns mål och riktlinjer.

Förskolans verksamhet kvalitetssäkras kontinuerligt. Med bland annat föräldraenkäter, utvecklingssamtal, gruppsamtal med barnen och pedagogisk dokumentation ser vi till så att alla barn på förskolan erbjuds verksamhet som uppfyller målen i läroplanen.

Vi har utarbetat en likabehandlingsplan som är gemensam för alla förskolor i Ronneby.

Allas lika värde är centralt för oss och vi arbetar dagligen med detta.

På förskolan ska IKT och digitalisering finnas som ett naturligt inslag i barnens dagliga verksamhet.