Inkomst

Här hittar du information om avgiftssättningen för barnomsorgen i Ronneby kommun.

Avgiftsgrundande inkomst

All skattepliktig inkomst ska underlaget för underlaget för den avgift som ditt hushåll betalar för den plats ni har i förskola och/eller fritidshem.

Avgiften baseras på den totala bruttoinkomsten för hela ert hushåll, med bruttoinkomst menas lön och andra skattepliktiga inkomster innan skatten är avdragen. På www.skatteverket.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad som räknas in i din bruttoinkomst.

Ersättningar och bidrag som omfattas av inkomstslaget tjänst

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.

I fråga om näringsverksamhet är det bara den inkomsten av aktiv och/eller passiv
näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas i
hushållets samlade bruttoinkomst.

Inkomstuppgifter

När hushållets bruttoårsinkomst ändras är man skyldig att lämna ny inkomstuppgift omgående via e-service alternativt kontakta exeditionen. 

Om inkomstuppgift inte lämnas efter begäran från kommunen tillämpas högsta avgift enligt maxtaxans regler. När inkomstuppgift lämnas görs rättelse vid nästa debiteringstillfälle.

Sambokontroll

Varje månad genomför kommunen en sambokontroll via Skatteverket som baseras på folkbokföringsadressen.

Sambokontroll genomförs eftersom det är ditt hushålls gemensamma inkomster som ligger till grund för hur stor avgiften som ni ska betala blir. Detta innebär att om du som vårdnadshavare bor tillsammans med någon annan än barnets andra vårdnadshavare så räknas även din sambos inkomster in i underlaget för avgiften.

Ni kan själva registrera förändringar i ert hushåll i kommunens e-tjänst på www.ronneby.se