Inkomst

Här hittar du information om avgiftssättningen för barnomsorgen i Ronneby kommun.

Avgiftsgrundande inkomst

Den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll ligger till grund för avgiftssättningen.
Med bruttoinkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret.

Ersättningar och bidrag som omfattas av inkomstslaget tjänst

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.

I fråga om näringsverksamhet är det bara den inkomsten av aktiv och/eller passiv
näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas i
hushållets samlade bruttoinkomst.

Inkomstuppgifter

När hushållets bruttoårsinkomst ändras är man skyldig att lämna ny inkomstuppgift omgående via e-service alternativt kontakta exeditionen. 

Om inkomstuppgift inte lämnas efter begäran från kommunen tillämpas högsta avgift enligt maxtaxans regler. När inkomstuppgift lämnas görs rättelse vid nästa debiteringstillfälle.

Utebliven betalning av avgift medför att ni mister er plats.