Avgifter och regler

Här hittar du information om avgifter och regler för förskola och fritidshem i Ronneby kommun.

Information angående barnomsorgstaxa – 
avgift för förskola och fritidshem.

Barnomsorgstaxa (oavsett antal timmar)

Barn 1 = yngsta barnet

Förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) barn 1–5 år

Fritidshem barn 6–12 år

Barn 1

3 %, max 1 572 kr/mån

2 %, max 1048 kr/mån

Barn 2

2 %, max 1048 kr/mån

1 %, max 524 kr/mån

Barn 3

1 %, max 524 kr/mån

1 %, max 524 kr/mån

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift


Inkomsttaket enligt Skolverket är från och med 2022-01-01: 52 410 kr.

Efter beslut i kommunfullmäktige (§308/2011) kommer barnomsorgsfakturor att skickas ut 12 månader per år.

För barn som har förskoleplats görs ett 30% -avdrag från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Detta sker för att uppväga den avgiftsfria allmänna förskolan som omfattar 525 tim/år. Avdraget sker fortlöpande, dvs även under juni, juli och augusti.

Barn i behov av särskilt stöd, enligt beslut av förskolechef, får en avgift enligt skolbarnsomsorgstaxan om tiden överstiger 15 tim./vecka.

Avgiftsgrunderna är desamma som tidigare och hushållets bruttoinkomst är grund för beräkningen.När hushållets bruttoårsinkomst ändras är man skyldig att lämna ny inkomstuppgift omgående.

Önskar ni betala med e-faktura, anmäl det via er internetbank.

Utebliven betalning av avgift medför att ni mister er plats.

Avgiftsregler

 • Kommunfullmäktige beslutar om avgiftsregler, tillämpningsregler och taxor.
 • Månadsavgift för barnomsorg fastställs enligt avgiftstabell.
 • För bruttoinkomst understigande 10 000 kr/månad utgår ingen avgift.
 • Man abonnerar på sin plats och betalar fortlöpande 12 månader per år som abonnemang.
 • Hushållets bruttoinkomst, barnets placering i syskonskaran och i verksamhetsform utgör utgångspunkt för beräkningen. Med hushåll avses båda vårdnadshavarna eller ensamstående vårdnadshavare och eventuell make/maka/partner/sambo som är folkbokförd på samma adress. När vårdnadshavarna inte bor tillsammans och har gemensam vårdnad är båda solidariskt betalningsansvariga för avgiften.
 • Vid delad vårdnad, barnet/barnen bor växelvis i båda hushållen, beräknas avgiften utifrån respektive hushåll.
 • Om särskilda skäl föreligger kan förvaltningschefen besluta om individuell prövning av avgiften.
 • Innehavare av barnomsorgsplats är skyldig att lämna korrekta inkomstuppgifter
 • och att uppgifterna uppdateras om inkomsten förändras.
 • Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift.
 • Kommunen kan efterdebitera tre år tillbaka i tid.
 • Kommunen kan reglera för högt uttagen taxa med återbetalning högst tio år tillbaka i tiden.
 • Har du frågor om taxorna - ta kontakt med expeditionen.

Tillämpningsregler

1. Fast avgift uttas 12 månader per år vid fortlöpande placering.2. Behovet av plats under en normalvecka, dvs. helgfri mån-fre är schemagrundande. Vid fastställande av barnets placeringstid får inte semester, ferier och lov räknas in i vårdnadshavarens arbetsschema.3. När en placering påbörjas eller avslutas under en månad utgår avgift med 1/30 av månadsavgiften per kalenderdag.4. Förändringar av omsorgsbehovet, ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden skall snarast göras i "e-service förskola & fritidshem" eller meddelas handläggare.5. Uppsägningstiden för barnomsorgsplats är en månad. Anmälan skall göras skriftligt i "e-service förskola & fritidshem" eller till berörd handläggare.6. Om en förskoleplats utan särskilda skäl inte har nyttjats under två månaders sammanhängande tid (tre månader under sommaren), kan platsen sägas upp av kommunen med omedelbar verkan. Vårdnadshavaren kontaktas alltid innan uppsägning.7. Fritidshemstaxa tillämpas fr.o.m. den 15:e augusti, det år barnet börjar i förskoleklass. Detta gäller endast om barnet fyller 6 år under kalenderåret.8. För 3-5 åringar i förskola utgår avgiftsreducering med 30 % av förskoletaxan fr.o.m. den 15:e augusti det år barnet fyller 3 år. (Allmän förskola)9. Förskolebarn, som enligt beslut, har rätt till avgiftsfri tid 15 t/v (barn i behov av särskilt stöd enl. Skollagen 8 kap § 7) avgiftsberäknas enl. taxa för skolbarn.10. Barn med rätt till förskoleplacering 15 tim/v anvisas tid för denna verksamhet.11. Verksamheten har rätt att stänga 4 dagar per år för fortbildning. Vårdnadshavarna meddelas senast 2 månader i förväg och erbjuds vid behov annan placering.12. Om särskilda skäl föreligger kan Utbildningsnämnden besluta om undantag eller annan tillämpning från dessa bestämmelser.13. Taxan tillämpas fortlöpande. Det innebär att vid uppsägning av plats debiteras för tid i mellanperioden, om denna understiger 90 dagar från sista placeringsdatum till nytt placeringsdatum för barnet.

Vem har rätt till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem?

Rätten till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i skollagstiftningen och omfattar barn i åldrarna 1 år till vårterminen det år då en elev fyller 13 år. år. Folkbokföring i kommunen ger rätt till barnomsorg när:

 • vårdnadshavaren arbetar eller studerar
 • barnet har eget behov av barnomsorg
 • barnet har behov av särskilt stöd
 • föräldern är arbetslös (plats i förskola 15 tim/vecka)
 • föräldern är föräldraledig med yngre barn (plats i förskola 15 tim/vecka)
 • barnet fyller 3 år erbjuds en plats fr om höstterminen, i allmän förskola 525 tim/år.

Schema

Barnets vistelsetid ska alltid schemaläggas. Barnets tid i barnomsorgen utgår från den tid då vårdnadshavaren arbetar eller studerar.

Vårdnadshavarens ledighet

Vid vårdnadshavarens ledighet finns inte några generella rättigheter att lämna barn i barnomsorgen. En prövning av ärendet kan göras av rektor.

Vårdnadshavarens sjukdom

Om en vårdnadshavare blir långvarigt sjuk finns ingen automatisk rätt att lämna på förskola/fritids enligt lag. Barnets eget behov av plats ska bedömas av rektor som tar beslut om barnets rätt till vistelse på förskola/fritids.

Vid kortvarig sjukdom avgör du som vårdnadshavare om du är i behov av förskola/fritids de tider som tidigare angivits d v s ordinarie schema. Om det finns behov av andra tider eller utöver dessa tider ska beslut tas av rektor.

Vid vård av barn

Om en familj har flera barn i förskola/fritids och ett barn blir sjukt, stannar en vårdnadshavare hemma för vård av barn. Det är försäkringskassan som bedömer rätten till vård av barn.

Övriga barn i familjen deltar i verksamheterna enligt ordinarie schema.
Vid större och utdragna magsjukeutbrott med många sjuka barn på en förskola kan smittspridningen begränsas genom att friska syskon som går på samma förskola stannar hemma.

Barn till föräldralediga

Som föräldraledig kan det äldre barn (1-5 år) få en plats i förskolan, max 15 timmar/vecka. Allmän förskola kan nyttjas avgiftsfritt fr o m höstterminen det år då barnet fyller 3 år.

Barn till arbetslösa

Som arbetssökande kan ditt barn (1-5 år) få en plats i förskola, max 15 timmar/vecka. Allmän förskola kan nyttjas avgiftsfritt fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år kan man välja att ansöka om placering i "allmän förskola", som är avgiftsfri. Denna omfattar 15 timmar/vecka och följer skolans läsårstider. Kontakta expeditionen för mer information och ansökan.

Den allmänna förskolan ska vara en del av den nuvarande förskoleverksamheten. Främsta syftet är att alla barn från och med 3 års ålder ska få del av den pedagogiska miljön som förskolan erbjuder. Därför kan tiderna som allmän förskola erbjuds på, skifta mellan förskolorna, just för att kunna uppnå en bra pedagogisk verksamhet.

15 timmars vecka

Vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds förskoleplats, för barn 1-5 år, 15 tim per vecka. Dessa timmar har förlagts 3 timmar/5 dagar i veckan, men från och med höstterminen 2011 kommer även alternativet 5 timmar/3 dagar i veckan (gäller tisdag, onsdag, torsdag). Barn som placeras på grund av allmän förskola (3-5 år) erbjuds också dessa tider, men följer skolans läsårstider.

Kontakta förskolechef i respektive område för mer information. Barn, som inte ingår i allmän förskola, utgår en avgift för placeringen i förskolan enligt gällande barnomsorgstaxa.