Ronneby 22:1 - Viggen Norra etapp 2 (2022)

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Ronneby 22:1, Viggen Norra, etapp 2 i Ronneby kommun. Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen skapa möjlighet till utökning av ett handels- och verksamhetsområde. Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035

Området Viggen Norra etapp 2 är strategiskt beläget intill ett område där handelsetablering pågår. Planområdet angränsar i norr till Moabackens naturreservat och i söder till Viggens handelsområde. I väster angränsar planområdet till jordbruksmark och i öster till Västervägen.

Antagande av detaljplan

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11, § 8 att anta förslaget till ny detaljplan för del av Ronneby 22:1, viggen Norra, etapp 2, Ronneby kommun.

Underrättelse om granskningsutlåtande

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2020-12-11 till och med 2021-01-15. Detaljplanen har varit utskickad på granskning till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2021-06-11 till och med 2021-07-02. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet under rubriken relaterad information.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.