Historik om PFAS i Ronneby

Den 16 december 2013 beslutade Miljöteknik att omedelbart stänga Brantafors vattenverk i Kallinge. Orsaken var att länsstyrelsen och Miljöteknik upptäckt höga halter av ämnet PFAS i både råvatten och utgående vatten till nätet. PFAS har inte tidigare påträffats i dricksvattnet, eftersom det inte har varit upptaget bland de ämnen som enligt Livsmedelsverkets anvisningar ska analyseras vid vattenverk. Att det nu upptäcktes var ett resultat av länsstyrelsens utökade miljöövervakning hösten 2013.

Brantafors vattenverk försörjer normalt ca 5 000 abonnenter i Kallinge, Bredåkra, Hasselstad, Sörby, Rydénska, Kalleberga Hallar, Ny Hulta och delar av "gamla" Hulta. Efter stängningen av Brantafors fick dessa kunder istället sitt vatten från vattenverket i Ronneby-Kärragården.

Mellan 16 maj och 10 oktober 2014 levererades åter vatten till nätet från Brantafors vattenverk. Två av fyra tidigare använda vattentäkter används inte längre på grund av höga halter av PFAS. Vatten togs från de två brunnarna som hade mycket låga eller omätbara halter av PFAS, och renades i nyinstallerade kolfilter innan det levererades. Regelbunden provtagning sker i flera punkter i processen. Med endast två brunnar hade vattenverket begränsad kapacitet, därför fick Kallinge en del av sitt vatten från Ronneby.

Vattenverket stängdes igen den 10 oktober 2014, då PFAS-halterna höll på att stiga igen. Dock har värdena alltid legat långt under gränsvärdet på 90 ng/l. Tack vare ett sammankopplat nät med vattenverket Kärragården, har Kallingeborna alltid kunnat försörjas med rent dricksvatten därifrån.

Flera utredningar pågår för att klarlägga orsaken till spridningen av PFAS, vilka hälso- och miljöeffekter det kan ha, hur föroreningen i marken ska hanteras och hur vattenförsörjningen ska tryggas på längre sikt. Många olika parter medverkar i de samordnade utredningarna, däribland Miljöteknik, Försvarsmakten, Ronneby kommun, Länsstyrelsen och Arbets- och Miljömedicin i Lund. Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen är också involverade.

Sedan sommaren 2015 fanns provisoriska vattenledningar från nya vattentäkter vid Karlsnäsgården till vattenverket Brantafors. Under 2019 togs de nya permanenta vattenledningarna i drift som nu med full kapacitet säkrar dricksvattnet för Ronnebyborna.