Äta fisk från Ronnebyån

Länsstyrelsen har tillsammans med Ronneby kommun låtit undersöka halten av PFAS i abborre och gädda på tre platser i Ronnebyån. Livsmedelsverkets bedömning är att det går bra att äta fisk från Ronnebyån.

Proverna visar att fiskarna har en påtagligt högre halt av PFAS nedströms Klintabäckens utlopp i Ronnebyån än uppströms. Ronneby kommunen har begärt i juni 2014 en riskbedömning av Livsmedelsverket med anledning av de förhöjda halterna. Verket har kommit med sin bedömning samma månad.

Livsmedelsverkets bedömning är att det går bra att äta fisk från Ronnebyån. Detta trots förhöjda halter av PFAS i fiskarna fångade nedströms Brantafors, kring 50 ng PFOS/g färskvikt.

Rekommendationerna om hur ofta man kan äta fisk från Ronnebyån skiljer sig lite beroende på om man har druckit vatten från Brantafors eller ej. Du som har druckit Brantaforsvatten har troligen en förhöjd PFAS-halt i din kropp och bör därför äta fisk mera sällan för att inte fördröja sänkningen av halten i kroppen. Barn som har druckit Brantaforsvatten rekommenderas att äta sådan fisk högst en gång i månaden, och för vuxna gäller en gång i veckan.

Personer som inte har druckit Brantaforsvatten bedöms kunna äta stationär fisk flera gånger i veckan. För öring och andra vandrande fiskar lär halterna vara ännu lägre och dessa fiskar bör alltså kunna ätas oftare.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ändrar därmed sin tidigare rekommendation att avstå från att äta fisk nedströms Brantafors.