Så kan du påverka

När en detaljplan arbetas fram har du möjlighet att lämna din åsikt under en planens samråd och granskning. När det gäller detaljplaner får du som så kallad sakägare (närmast boende) ett brev hemskickat om när du har möjlighet att påverka.

Detaljplan

Vid arbetet med en detaljplan ska synpunkter på förslaget lämnas skriftligt till Planenheten vid Kommunstyrelsen. Får du som sakägare inte dina inskickade synpunkter på en plan tillgodosedda under planprocessen har du en rätt att överklaga detaljplanen och information om detta skickas också hem till dig.

Översiktsplan

När det gäller översiktsplaner har allmänheten rätt att komma in med synpunkter under samrådet respektive granskninsskedet. En översiktsplan är dock inte juridiskt bindande utan vägledande och den omfattar hela kommunen, därför skickas inte något brev hem till dig. När ett samråd eller en utställning sker annonseras detta i Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. En översiktsplans innehåll kan inte överklagas enligt Plan- och bygglagen. Beslutet att anta en översiktsplan eller om planprocessen inte har följts kan överklagas enligt kommunallagen.