Yxnarum 21:1 (Kristers backe)

Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade 2017-10-25 § 200 att
bevilja positivt planbesked för att pröva möjligheten att upprätta en
detaljplan för bostäder på fastigheten Yxnarum 21:1.

Planen hanteras med ett standardförfarande. Planarbetet påbörjades under hösten 2018. Arbete pågår nu med att ta fram ett förslag för samråd.

Hantera prenumeration