Ronneby 22:1 - Viggen Östra

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för närvarande med att ändra den gällande detaljplanen för östra Viggenområdet. Avsikten är att möjliggöra en förtätning av handelsområdet med nya verksamheter.

Den östra delen av handelsområdet Viggen har idag en detaljplan för handel och verksamheter. Sedan planen gjordes har ett behov av förtätning uppstått i området. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar därför med att ändra den gällande detaljplanen för denna del av verksamhets- och handelsområdet. Planen arbetas fram med ett standardförfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut under tiden 2019-11-04 till och med 2019-11-25. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Readerlänk till annan webbplats eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karolina Bjers, 0457-61 82 05 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till mbf@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2019/44.

Senast den 25 november 2019 ska synpunkterna ha kommit in till miljö- och byggnadskontoret.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Hantera prenumeration