Leoparden 6 med flera fastigheter (Kockumvillan)

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2015-03-19 i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Leoparden 6 (Kockumvillan) i Ronneby stad. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna att utveckla ett trygghetsboende. Viktiga frågor att utreda är vilken exploateringsgrad som är lämplig, var på fastigheten byggnationen kan tillåtas och på vilket sätt som Kockumvillan har ett kulturhistoriskt värde.

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra förtätning av området genom uppförande av trygghetsboende och bostäder på fastigheten Leoparden 6. Planområdet omfattar också befintlig bostadsbebyggelsen på Leoparden 7 och Lejonet 3 samt delar av omgivande gaturum för att säkerställa befintliga kulturvärden och möjliggöra en god väganslutning till ny bebyggelse. Planen hanteras enligt utökat förfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen och hanteras med ett utökat planförfarande.

Detaljplanen ställs ut under tiden 2020-05-08 till och med 2020-05-31 Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

På grund av Covid-19 och risk för större folksamlingar kan kommunen tyvärr inte bjuda in till ett samrådsmöte. Däremot svarar vi gärna på era frågor via telefon, Skype eller mail. Vid önskemål kan vi vid överenskommelse även mötas ute på plats, dock i mindre sällskap.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Readerlänk till annan webbplats eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Jens Löfqvist, 0457-61 82 01 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till mbf@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2015/62.

Senast den 31 maj 2020 ska synpunkterna ha kommit in till miljö- och byggnadskontoret.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration