Karossen 5

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Karossen 5 i den norra delen av Ronneby stad. Syftet med detaljplanen är att skapa en bredare markanvändning än vad gällande planförhållanden medger och en stadsmässig arkitektur och stadsbild i ett framväxande handelsstråk längs Karlshamnsvägen. Planen syftar utöver fler markanvändningar med utgångspunkt i handels- och industriändamål är också till att reglera en robustare trafikföring i området.

Planen arbetas fram med ett standardförfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2019-05-20 till och med 2019-06-14. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har förslaget skickats ut för granskning under tiden 2019-10-07 till och med 2019-10-21. Ett arbete pågår nu med att sammanställa de synpunkter som kommit in till Ronneby kommun.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Readerlänk till annan webbplats eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till mbf@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2018/183.

Granskningstiden slutade den 21 oktober 2019 och nu pågår ett arbete med att bearbeta de synpunkter som kommit in till Ronneby kommun.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Hantera prenumeration