Droppemåla 1:87

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Droppemåla 1:87 i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är möjliggöra för bostäder anpassade till landskapet och rådande naturförhållande. Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2020-02-07 till och med 2020-03-01. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna.

Detaljplanen ställs ut under tiden 2020-05-08 till och med 2020-05-31 Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

På grund av Covid-19 och risk för större folksamlingar kan kommunen tyvärr inte bjuda in till ett granskningsmöte. Däremot svarar vi gärna på era frågor via telefon, Skype eller mail. Vid önskemål kan vi vid överenskommelse även mötas ute på plats, dock i mindre sällskap.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Jens Löfqvist, 0457-61 82 01 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till mbf@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2019/180.

Senast den 31 maj 2020 ska synpunkterna ha kommit in till miljö- och byggnadskontoret.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Du kan läsa mer om planprocessen och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantera prenumeration