Bustorp 1:38 - Bustorps gård

Miljö- och byggnadsförvaltningen har genom en ansökan om planbesked fått i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigehten Bustorp 1:38, Bustorps gård.

Under 2017 godkände Miljö- och byggnadsnämnden att börja arbetet med en ny detaljplan för fastigheten Bustorp 1:38, det vill säga Bustorps gård söder om Ronneby stad. Ansökan som låg till grund för beslutet innehöll bostäder, skola, äldreboende och särskilt boende. Planarbetet startade 2019-06-13 och nu utreds platsens förutsättningar innan ett samrådsförslag till en ny detaljplan presenteras.

Upphandling av konsulttjänster

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått medel för att med hjälp av konsulter arbeta fram fler detaljplaner. Ronneby kommun har därför upphandlat en konsulttjänst för arbetet med den nya detaljplanen. Det innebär att Metria kommer arbeta fram planhandlingar tillsammans med kommunen. Ronneby Kommun har redan konstaterat att det behövs flera utredningar. Det handlar om trafikutredning, bullerutredning, geoteknisk utredning och en naturvärdesinventering. Utredningarna kommer att ligga till grund för hur detaljplanen utformas.

Undersökning om behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning

Ronneby kommun har haft ett samråd med Länsstyrelsen i Blekinge län kring frågan om det behövs en strategisk miljöbedömning för den nya detaljplanen. Resultatet av samrådet var att det inte behövdes någon miljökonsekvensbeskrivning.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Du kan läsa mer om planprocessen och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantera prenumeration