Hoby 19:1 - Planprogram för förskola

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till planprogram för Hoby 19:1 i Ronneby kommun. Syftet med planprogrammet är att utreda möjliga lokaliseringar av förskola inom området Sanden. Planen hanteras med ett utökat förfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslag till planprogram har varit utställt på samråd för berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2020-11-05 till och med 2020-01-29. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planprogramshandlingarna inför antagande. Se samrådsredogörelsen för mer information. Planprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2021-06-23.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Jens Löfqvist, 0457-61 82 01 eller stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Miljö- och byggnadsnämnden