Trolleboda 1:47 m.fl.

Detaljplanens syfte är bland annat att utöka befintliga fastigheters byggrätt för anpassa den till befintlig bebyggelse samt svara på dagens behov av ökad bostadsyta.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Trolleboda 1:47 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) ersätta två äldre byggnadsplaner som finns i området. Viktiga frågor är att utöka befintliga fastigheters byggrätt för att anpassa den till befintlig bebyggelse samt svara på dagens behov av ökad bostadsyta. Detaljplanen möjliggör även för två nya tomter. Utöver detta ska gällande riktlinjer om havsnivåhöjningar beaktas.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2018-01-11 till och med 2018-02-02. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna, det har också gjorts en naturvärdesinventering inom ett begränsat område av detaljplanen. En undersökning har upprättats, genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen ställdes ut på granskning under tiden 2022-10-28 till och med 2022-11-18 och skicades då ut till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera.

För stunden studeras riskerna inom området för stigande havsnivåer enligt Länsstyrelsens nya riktlinjer. Större förändringar i planförslaget kan potentiellt leda till ett nytt samråd.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Öppnas i nytt fönster. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration