Svenstorp 2:109 - Tallet

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Svenstorp 2:109, Tallet i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa möjlighet till ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder och planläggning för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten.

Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut under tiden 2020-10-02 till och med 2020-10-23. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Readerlänk till annan webbplats eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karin Svensson, 0457-61 82 23 eller stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till mbf@ronneby.se

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till mbf@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2020/013.

Senast den 23 oktober 2020 ska synpunkterna ha kommit in till miljö- och byggnadskontoret.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Hantera prenumeration