Rönninge och Ronneby brunn

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 2021-01-27 i uppdrag från Miljö- och byggnadsnämnden att påbörja planläggning genom områdesbestämmelser för Ronneby brunn och Rönninge.

Områdesbestämmelsernas syfte är att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö inom och i anslutning till riksintresseområdet för kulturmiljövården.

Hantera prenumeration