Ronneby 22:1 - Viggen Norra etapp 2

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Ronneby 22:1, Viggen Norra, etapp 2 i Ronneby kommun. Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen skapa möjlighet till utökning av ett handels- och verksamhetsområde. Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035. 

Området Viggen Norra etapp 2 är strategiskt beläget intill ett område där handelsetablering pågår. Planområdet angränsar i norr till Moabackens naturreservat och i söder till Viggens handelsområde. I väster angränsar planområdet till jordbruksmark och i öster till Västervägen.

Förslaget ställs ut under tiden 2020-12-11 till och med 2021-01-15 Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Du är välkommen att ringa planarkitekt Hanna Faming 0457-61 82 28 eller tf. stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset

372 80 Ronneby

Observera att Ditt yttrande kan skickas via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: 2019/86.

Senast 2021-01-15 ska synpunkterna ha inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i detta brev.

Miljö- och byggnadsnämnden


Hantera prenumeration