Ronneby 22:1 - Ändring av detaljplan Viggen östra

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för del av Ronneby 22:1 mfl., Västervägen, (Viggen östra), Ronneby Kommun, som nu sänds ut på samråd. Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att avhjälpa brister i planområdesgränsen som uppstod vid tidigare uppdrag om ändring enligt dnr. 2019/44. Ändringen syftar också till att genomföra justeringar av gränser mot allmän plats i enlighet med tidigare planuppdrag om ändring. Ändringen av detaljplanen befäster rådande markanvändning.

Inför samrådet bedömde Ronneby kommun att aktuell planändring var av mindre betydelse och prövade därför möjligheten att tillämpa ett begränsat förfarande. Under samrådstiden inkom inte alla sakägare med ett godkännande av detaljplanen, mindre justeringar görs även i detaljplanen varför detaljplanen handläggs enligt standardförfarande.

Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2021-03-05 till och med 2021-03-26. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet endast mindre justeringar av planförslaget gjort.

Det justerade planförslaget ställs ut för att granskas från 2021-06-11 till och med 2021-07-02. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Ronneby Stadsbibliotek

Du är välkommen att ringa planarkitekt Hanna Faming, 0457-61 82 28 eller t.f. stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16 eller, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget ska de framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby.

Observera att Ditt yttrande kan skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk meddelandet med diarienummer: 2020/307.

Senast 2021-07-02 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen

Den som inte har framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration