Ronneby 22:1 - Ändring av detaljplan Viggen östra

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för del av Ronneby 22:1 mfl., Västervägen, (Viggen östra), Ronneby Kommun, som nu sänds ut på samråd. Planen hanteras med ett begränsat standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att avhjälpa brister i planområdesgränsen som uppstod vid tidigare uppdrag om ändring enligt dnr. 2019/44. Ändringen syftar också till att genomföra justeringar av gränser mot allmän plats i enlighet med tidigare planuppdrag om ändring. Ändringen av detaljplanen befäster rådande markanvändning.

Ett begränsat förfarandet innehåller endast ett kommunikationstillfälle. Om dem som kommunen samråder med godkänner förslaget går förslaget direkt vidare för antagande och kommunikationstillfället granskning uteblir.

Förslaget ställs ut under tiden 2021-03-05 till och med 2021-03-26. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Ronneby Stadsbibliotek

Du är välkommen att ringa planarkitekt Hanna Faming 0457-61 82 28 eller tf. stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset

372 80 Ronneby

Observera att Ditt yttrande kan skickas via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: 2020/307.

Senast den 26 mars 2021 skall synpunkterna ha inkommit till miljö- och byggnadsnämnden.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer m.m. om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Hantera prenumeration