Rönnbäret 2 - "Påtorps gamla skola"

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Rönnbäret 2 med flera fastigheter i Påtorp, Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som är kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2, som finns belägen i ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort.

Planen arbetas fram med ett utökat planförfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2019-10-07 till och med 2019-10-28. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna, bland annat har höjdsättning och utformning av bebyggelsen justerats, planhandlingarna har även kompletterats med ett gestaltningsprogram.

Det omarbetade planförslaget ställdes ut för att granskas från 2021-01-22 till och med 2021-02-12. En sammanfattning av inkomna synpunkter och svar på dessa finns nu tillgängligt i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska dels finnas tillgängligt tillsammans med övriga handlingar i ärendet, dels hållas tillgängligt på kommunens webbplats under minst tre veckor. Det finns inte något hinder mot att kommunen antar planen under den tid som granskningsutlåtandet ska finnas tillgängligt på kommunens webbplats.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Hanna Faming, 0457-61 82 28 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27 eller, om Du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: MBN 2017/209.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration