Rönnbäret 2 - "Påtorps gamla skola"

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Rönnbäret 2 med flera fastigheter i norra Ronneby stad, Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som är kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2, som finns belägen i ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort.

Planen arbetas fram med ett utökat planförfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut under tiden 2019-10-07 till och med 2019-10-28. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Readerlänk till annan webbplats eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karolina Bjers, 0457-61 82 05 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till mbf@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2017/209.

Senast den 28 oktober 2019 ska synpunkterna ha kommit in till miljö- och byggnadskontoret.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Ett samrådsmöte äger rum den 16 oktober 2019 i Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, klockan 18.00.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Hantera prenumeration