Rönnbäret 2 - "Påtorps gamla skola"

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Rönnbäret 2 med flera fastigheter i norra Ronneby stad, Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som är kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2, som finns belägen i ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort.

Planen arbetas fram med ett utökat planförfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2019-10-07 till och med 2019-10-28. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna, bland annat har höjdsättning och utformning av bebyggelsen justerats, planhandlingarna har även kompletterats med ett gestaltningsprogram.

Det omarbetade planförslaget ställdes ut för att granskas från 2021-01-22 till och med 2021-02-12.

Efter granskningen har ändringar och förtydliganden gjorts i planhandlingarna. Ronneby kommun bedömer att aktuell ändring är av begränsad betydelse. Ändringarna grundar sig i att markföroreningarna inom fastigheten påverkar delar av slänten och kommer behöva saneras. Detta innebär att all växtlighet som finns där idag inte kan bevaras. Med anledning av detta väljer därför kommunen att i enlighet med vad som framgår i förarbetet En enklare planprocess, prop. 2013/2014:126, sid. 95 att låta berörd fastighetsägare, i detta fall Rönnbäret 1, ta del av granskningshandlingarna på nytt.

Fastighetsägarna till Rönnbäret 1 ges möjlighet att ta del av planförslaget från 2021-06-04 till och med 2021-06-18. Handlingarna finns tillgängliga hos Enheten för strategisk samhällsutveckling.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Hanna Faming, 0457-61 82 28 eller tf. stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16 eller, om Du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: MBN 2017/209.

Senast den 12 februari 2021 ska synpunkterna ha kommit in till miljö- och byggnadskontoret.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration