Rönnbäret 2 - "Påtorps gamla skola"

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Rönnbäret 2 med flera fastigheter i norra Ronneby stad, Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som är kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2, som finns belägen i ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort.

Planen arbetas fram med ett utökat planförfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2019-10-07 till och med 2019-10-28. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna, bland annat har höjdsättning och utformning av bebyggelsen justerats, planhandlingarna har även kompletterats med ett gestaltningsprogram.

Det omarbetade planförslaget ställs ut för att granskas från 2021-01-22 till och med 2021-02-12. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Readerlänk till annan webbplats eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

På grund av Covid-19 finns det inte möjlighet till att anordna ett fysiskt möte.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Hanna Faming, 0457-61 82 28 eller tf. stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16 eller, om Du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till mbf@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2017/209.

Senast den 12 februari 2021 ska synpunkterna ha kommit in till miljö- och byggnadskontoret.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Miljö- och byggnadsnämnden

Hantera prenumeration