Leoparden 6 med flera fastigheter -Kockumvillan

Kommunstyrelsen har genom enheten för strategisk samhällsutveckling upprättat ett förslag till detaljplan för Leoparden 6 med flera fastigheter i Ronneby kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av området genom uppförande av trygghetsboende och bostäder på fastigheten Leoparden 6. Planområdet omfattar också befintlig bostadsbebyggelsen på Leoparden 7 och Lejonet 3 samt delar av omgivande gaturum för att säkerställa befintliga kulturvärden och möjliggöra en god väganslutning till ny bebyggelse.

Planen hanteras med ett utökat planförfarande och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Granskningsutlåtande

Detaljplanen har tidigare varit utställd på samråd under perioden 2020-05-08 - 2020-05-31. Förslaget har även varit utställt på granskning under perioden 2020-10-16 - 2020-11-06. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen och i granskningsutlåtandet. Efter samrådet och första granskningen har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och ställdes därför ut på en andra granskning.

Förslaget var utställt på en andra granskning under perioden 2022-08-29 till och med 2022-09-20. Ett nytt granskningsutlåtande finns nu att tillgå för det aktuella planprojektet.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Jens Löfqvist, 0457-61 82 01, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

På grund av en omorganisation har ansvaret för detaljplanearbetet flyttats från miljö- och byggnadsförvaltningen till enheten för strategisk samhällsutveckling. Observera därför att detaljplanen nu har ett annat diarienummer än tidigare.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration