Hoby 19:1 - Nya bostäder eller förskola i nordöstra Bräkne-Hoby

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 om ett uppdrag för detaljplaneläggning av en ny förskola i nordöstra Bräkne-Hoby. Uppdraget är en följd av det planprogram som gjorts för stadsdelen. Kommunstyrelsen valde i januari 2023 att utöka planförslaget så att det också skulle medge bostadsändamål. Efter ett förnyat samråd skickas nu förslaget ut på en så kallad granskning.

Kommunstyrelsen har upprättat ett förnyat förslag till detaljplan för del av fastigheten Hoby 19:1 i den norra delen av Sanden i Bräkne Hoby, Ronneby kommun.

Detaljplanens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa en ny byggrätt för bostäder eller en naturnära förskola i stadsdelen Sanden i Bräkne-Hoby. Vidare syftar detaljplanen till en placering och utformning av bostäderna eller förskolan som på ett övergripande sätt anpassas till de topografiska naturförhållandena på platsen.

Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har tidigare varit utskickad på ett förnyat samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera från 2024-02-19 till och med 2024-03-10. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna. En undersökning har upprättats, genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Granskning av planförslaget

Det omarbetade planförslaget ställs ut för att granskas från 2024-04-22 till och med 2024-05-12. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Entréhallen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Peter Robertsson, 0457-61 82 16 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Efter att granskningstiden löpt ut har Ronneby kommun upprättat ett så kallat granskningsutlåtande före det att förslaget till detaljplan antas av Kommunstyrelsen.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2021/357.

Senast den 12 maj 2024 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Öppnas i nytt fönster. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration