Gärestad 1:13 - Utökning av verksamhetsområde

2020-06-17 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att detaljplanelägga en utökning av verksamhetsområdet Gärdet i enlighet med med del av översiktsplanens utvecklingsområde Ro-14.

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta ett detaljplaneförslag och därigenom skapa möjlighet till utvidgning av ”Östra verksamhetsområdet”, ett industri- och verksamhetsområde med verksamheter, handelsföretag och serviceanläggningar vid östra infarten till Ronneby.

Upprättande av samrådshandlingar pågår. Samråd beräknas genomföras under mars 2021.

Hantera prenumeration