Gärestad 1:13 - Detaljplan för verksamhetsområde

2020-06-17 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Gärestad 1:13 m.fl. som fick laga kraft 2019-01-10. Förändrade förutsättningar möjliggör för en ändring av detaljplanen. Samtidigt beslutade nämnden att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att detaljplanelägga en utökning av verksamhetsområdet Gärdet i nordlig riktning längs E22 i enlighet med del av översiktsplanens utvecklingsområde Ro-14. 2021-03-24 beslutade nämnden att slå ihop planuppdragen till en plan.

Syftet med ändringen av detaljplanen var att öka exploateringsgraden. Eftersom det har tillkommit flera användningar görs bedömningen att en ny plan upprättas och att de båda uppdragen slås ihop till en plan som bedrivs med begränsat förfarande.

Det upprättade planförslaget ställs ut på samråd under tiden 2021-04-26 t o m 2021-05-16.

Hantera prenumeration