Droppemåla 1:292

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till ändring av stadsplan för Ekenäs, område vid Tärnvägen (Droppemåla 1:87 m.fl.) i Ronneby kommun. Syftet med ändringen av stadsplan är att justera läget för ett u-område, ledningsområde, inom fastigheten Droppemåla 1:292.

Ändringen bedöms rymmas inom den ursprungliga planens syfte. Planen hanteras med ett begränsat planförfarande vilket innebär att granskning uteblir om berörda sakägare godkänner förslaget i samrådet. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut under tiden 2021-01-29 till och med 2021-02-21 Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Miljö- och Byggnadsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Du är välkommen att ringa planarkitekt Jens Löfqvist 0457-61 82 01 eller tillförordnad stadsarkitekt Peter Robertsson på 0457-61 82 16, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till mbf@ronneby.se.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligt till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Observera att Ditt yttrande kan skickas via e-post till mbf@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: 2019/179. Senast 2021-02-21 ska synpunkterna ha inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i detta brev.

Miljö- och byggnadsnämnden

Hantera prenumeration