Ändring av detaljplan för Aspan del av Leråkra 2:4, 2:5, 2:2, 2:21 och 3:3 m.fl.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-09-23 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att utföra en ändring av gällande detaljplan nr. 401 för Aspan genom tillägg till bestämmelsen om minsta fastighetsstorlek samt reglering av markens nivå.

Planarbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. Samråd beräknas genomföras under mars månad 2021.

Hantera prenumeration