Viggen Norra (2019)

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-19 § 356 att anta förslaget till ny detaljplan för del av Ronneby 22:1, (Viggen Norra), Ronneby kommun.

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) pröva möjligheten att tillskapa ett handel- och verksamhetsområde i anslutning till befintliga verksamheter. Detaljplanen hanteras med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 7 § och är ett uppdrag som antas av Kommunfullmäktige. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen.

Kommunfullmäktige har 2018-12-19 § 356, antagit detaljplan för del av Ronneby 22:1, (Viggen Norra), i Ronneby kommun. Sista dag att lämna synpunkter var 2019-01-19.

Detaljplanen vann laga kraft 2019-01-20.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under rubriken Relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe reader Länk till annan webbplats. för att ladda ner programmet.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Miljö- och byggnadsnämnden