Droppemåla 1:87 med flera (Södra delen) (2019)

Förslaget till ny detaljplan för Droppemåla 1:87 med flera fastigheter har tidigare varit utställd för samråd. Efter samrådet delades planområdet i två delar. Den norra delen har vunnit laga kraft och nu fortsätter planarbetet med den södra delen som nu ställs ut för granskning.

Förslaget till ny detaljplan för Droppemåla 1:87 med flera fastigheter har tidigare varit utställd för samråd. Efter samrådet delades planområdet i två delar. Den norra delen har vunnit laga kraft och nu arbetet med den södra delen vunnit laga kraft. Syftet med ändringen av detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta en detaljplan för del av Droppemåla 1:87 med flera för att uppdatera omoderna planbestämmelser och ge möjlighet att bygga fyra nya bostadshus. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Miljö- och byggnadsnämnden har 2018-12-12 § 318 antagit detaljplan för Droppemåla 1:87 m.fl., Södra delen. Ronneby kommun, Blekinge län.

Beslutet har vunnit laga kraft den 2019-01-10.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.