Björnen 10

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Björnen 10 i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostäder, centrumändamål och skola i ett centralt läge.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-08-21 § 179 att anta förslaget till ny detaljplan för Björnen 10, Ronneby kommun. Detaljplanen fick laga kraft 2019-09-19.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostäder, centrumändamål och skola i ett centralt läge. Detaljplanen har utarbetats med ett standardförfarande. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2019-02-22 till och med 2019-03-15. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2019-05-17 till och med 2019-06-07.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av PDF-filer på din dator. Klicka på Adobe Reader Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.

Miljö- och byggnadsnämnden