Artikeln publicerades 14 juli 2021

Beslut om delvis demontering av Snittingedammen

Snittingedammen

I december 2020 beslutade Ronneby kommun att sänka av dammen vid Snittingefallet, Bräkneån, till följd av risk för människors liv och hälsa med hänsyn till dammanläggningens stabilitet och höga flöden i ån. Efter avsänkningen har Ronneby kommun med stöd av extern sakkunnig expertis fortsatt att utreda dammens stabilitet och hantering av den akuta åtgärden. Bland annat har stabilitetsberäkningar för vattennivå och hydrauliska beräkningar utförts. Resultaten visar att Snittingedammen inte kan fyllas upp helt eller delvis utan att äventyra anläggningens stabilitet. Mot bakgrund av genomförda beräkningar har Ronneby kommun beslutat att vidta ytterligare åtgärder.

De hydrauliska beräkningarna med den avbördningskapacitet som ges med helt öppna dammluckor, som i dagsläget, visar att förloppet från avsänkt vattenyta till beräknad kritiska nivån för överfallströskelns stabilitet kan gå väldigt fort. Det kan ta mindre än en dag och sannolikheten att det sker under ett kalenderår är väldigt hög. Även vid ett kontinuerligt högt flöde av vatten under en längre tid och helt öppna dammluckor kommer vattennivån att stiga högre än den beräknade kritiska nivån.

Under juni månad utfördes även geotekniska utredningar kring Evarydsdammen, vattenspegeln norr om riksvägen och upp till Evaryds kvarn, för att säkerhetsställa att inga risker föreligger för kringliggande mark och fastigheter. Utredningen fastställer att inga direkta risker föreligger genom att låta vattenytan vara avsänkt.

Mot bakgrund av genomförda beräkningar har Ronneby kommun beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att öka avbördningskapaciteten. Åtgärderna kommer att genomföras under lågflödesperioden sommaren 2021. Här kan du läsa mer om åtgärderna: PM Snittingedammen - tillfälliga åtgärder för ökad avbördningskapacitet_210623 Pdf, 1.2 MB.

- Det ser annorlunda ut på platsen idag, men med lite grönska kan det under kommande år bli magiskt. Det vi har gjort och kommer att göra inom kort är en temporär lösning för att upprätthålla säkerheten i området samt möjliggöra för fiskvandringen. Ronneby kommun kommer vidare att ansöka om att tillskapa ett omlöp och att återigen höja vattenspegeln till nivån innan dammluckorna togs bort, säger Daniel Camenell, Exploateringsingenjör på Ronneby kommun.

Mer information och kontakt
Daniel Camenell, Exploateringsingenjör, 0457-61 83 18, daniel.camenell@ronneby.se

Om Snittingefallet
Läs mer om arbetet som pågår med området kring Snittingefallet i Bräkne-Hoby