Skogens miljövärden

Ronneby kommun får stöd av EU för att utveckla skogens miljövärden. Finansieringen sker genom Europeiska landsbygdsfonden.

De stödåtgärder som genomförs är framförallt frihuggning av grova lövträd såsom ek, avenbok, sälg och al. Dessutom rensas det kring vissa buskar, framför allt hassel, hagtorn och vildapel.

Målet är att skapa ett mosaikartat beteslandskap med variation i trädskiktet. Några partier skapas av jätteekar med vida kronor och andra områden får en mera lundartad vegetation. Ute mot havet bibehålls en tätare vegetation för att skydda mot kalla vårvindar. På höjderna och i åkerkanten sparas buskvegetationen. Genom ett omfattande bete kommer den biologiska mångfalden i området att gynnas.