Förvaltning av vatten

Fram till 1950-talet var den allmänna inställningen att större vattendrag, hav och sjöar kunde ta hand om föroreningar.

Denna uppfattning har nu ändrats och idag finns många krafter som samverkar för att förvalta vårt vatten. Industrin, jordbruket, kommunerna och skogsbruket har på olika sätt  tagit sitt ansvar, men vi har fortfarande problem med övergödning och kemikalierester i yt- och grundvatten.

Sveriges 21 länsstyrelser har gemensamt ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön i hela landet. Fem länsstyrelser är utsedda till vattenmyndigheter och ansvarar för beslut och samordning inom sitt respektive regionala ansvarsområde. Blekinge län tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt där länsstyrelsen i Kalmar län är vattenmyndighet.

På lokal nivå ansvarar kommunerna för dricksvattenförsörjning, rening av avloppsvatten och miljötillsyn. Kommunerna beslutar också om mark- och vattenanvändning och bebyggelseplanering - frågor med tydlig koppling till vattenkvalitet och hållbar vattenanvändning.

Längre ner finns mer information om förvaltningen av vatten i Sverige och i södra Östersjön.