Temporär lösning - plocka luckorna

I slutet av oktober fattades ett beslut om att åtgärder måste vidtas för att säkra området kring Snittinge. Anledningen till beslut om åtgärder är dels risken som höga flöden under senvinter och tidig vår innebär, dels risken att dammluckorna när som helst kan att brista. Under januari-februari 2020 uppmättes höga flöden vilket ger anledning att agera innan den perioden startar igen.

Bräkneån vid avsänkning av Evarydsdammen med 1,5 meter. Det syns var dammens botten har varit och Bräkneån meandrar fram genom detta.

Bräkneån vid temporär avsänkning av Evarydsdammen.

Temporära dammsäkerhetshöjande åtgärder

Kommunen tog hjälp av WSP för att få fram en rapport om temporära åtgärder som kan vidtas för att tillfälligt säkra området kring Snittinge. I utredningen presenterades tre förslag:

  • Borttagning av spettluckor
  • Sättar uppströms befintliga luckor
  • Förstärka hela fördämningen.

Med tanke på att man inte vill att personer ska vistas nedströms fördämningen så uteslöts alternativet om förstärkning direkt. Förslaget om sättar uppströms innebar en del komplikationer då man inte med säkerhet vet hur dammkonstruktionen mår, vilket skulle innebära risker vid anläggandet. Borttagning av Spettluckorna är därmed alternativet som kommunen kommer gå vidare med.

Under december månad 2020påbörjades arbetet med att succesivt ta bort luckorna ur fördämningen. Detta innebar att vattnet uppströms i Evarydsdammen succesivt avsänktes fram till att alla luckor va borttagna. Detta handlar om en avsänkning i dammen med cirka 1,5 meter.

När vattenflöden är som lägst kommer ett arbete med att återställa luckorna påbörjas och intentionen är att ha luckor åter på plats så snart som möjligt för att på så vis åter kunna få upp vattenspegeln i Evarydsdammen.

Tanken med de nya luckorna är att de ska kunna regleras så att man inte hamnar i liknande situationer framöver och i väntan på framtida lösning.

Beskrivning av risker

Snittingedammen ligger strax efter en åkrök och dämmer upp Bräkneån. Vid ett dammbrott kommer vattenmagasinet att tömmas. Beroende av hur dammbrottet sker kan olika risker uppstå. Avgörande är också aktuellt flöde och vattenstånd i ån.

Söder om fördämningen finns strandbrinkar med lägre skogbeväxtning samt grönområden. Grönområden används frekvent av människor för att grilla, umgås och njuta av naturen. Besöksfrekvensen är, särskilt varma dagar och vid fiskesäsong, ganska stor.

Cirka 400 meter längre ner finns en järnvägsbro över ån.

Vid dammbrott

Vid dammbrott höjs vattenytan ca 1,5 meter över aktuell nivå i ån.

Vid lågvatten innebär det att brinkarna översköljs samt kan erodera på grund av kraften i strömmen. Viss del av grönområdet kommer att översvämmas även vid relativt lågt vattenstånd.

Vid normalläge av vattenståndet förutses att grönområdet och även skogbeväxta delar översvämmas samt att erodering sker. Det är en omedelbar fara för de som vistas i området.

Vid högvatten förutses större delen av grönområdet samt de skogbeväxta delarna översvämmas med efterföljande erodering. Det är fara att vistas vid grillplats och hela grönområdet. Järnvägsbron bedöms klara av att stå emot vattenflödet men vallen översköljas och kan därmed slå ut järnvägsspåret.