Framtida lösning

Det har konstaterats att den befintliga fisktrappan vid Snittingefallet är en dåligt fungerande fiskväg och ett hinder idag för fiskvandringen i Bräkneån och därmed ett hinder för att uppnå god ekologisk status i ån. Säkerhetsutredning som genomförts har även påvisat åtgärdsbehov för dammkonstruktionen.

Utredning av Snittinge

Utredningar har gjorts för att se vilken åtgärd som krävs för att underlätta fiskvandringen uppströms och stärka Bräkneåns bestånd av öring och i viss mån ål, samt gynna reproduktionen av de hotade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla.

Utredningar och rapporter visar fem olika alternativ på lösningar för fiskväg:

  • Omlöp genom naturlik fiskväg
  • Slitstrappa
  • Siphon
  • Inlöp
  • Upptröskling och ny damm i nytt läge

Utrivning har inte ingått i utredningen men beskrivs kort för att underlätta en jämförelse med övriga studerade alternativen. Samtliga fiskvägar har anpassats för att möjliggöra passage för alla arter och tillväxtstadier

Hela utredningen där förslagen presenteras mer i detalj finns att läsa här:

Snittingedammen utökad förstudiePDF

Bilaga 1 Snittingedammen Förstudie fiskväg och dammsäkerhetPDF

Nuvarande status på den framtida planeringen för Snittingefallet

I projekt och prövningsprocessen för Snittingefallets framtid är kommunen i ett tidigt stadium.

Utredningar har gjorts på alternativa fiskvägar och kommit fram till fem olika förslag. Kommunen har därefter under hösten 2020 presenterat de olika förslagen, för Bygd i samverkan i Bräkne-Hoby och Bräkneåns vattenråd, och samlat in synpunkter från föreningarna.

Därefter har kommunstyrelsen i början på år 2021 fattat beslut om vilken alternativ fiskväg som kommunen planerar gå vidare med. Efter ett slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen kommer en formell samrådsprocess inledas där allmänheten kan ta del av förslaget och delge sina synpunkter. Därefter kommer förslaget prövas i högre instanser.

Den formella samrådsprocessen har nu inletts och åtgärderna och förutsedd miljöpåverkan beskrivs i ett samrådsunderlag som finns tillgängligt 1 april - 30 april 2021, under fliken Samråd Snittinge.

Samrådsyttrande kan lämnas senast tom 30 april 2021.