Frågor och svar

Här listas de vanligaste frågorna och svaren kring Snittinge.

Tillfälliga åtgärder

Vad är det som ska göras vid Snittinge?

Med tanke på den bristande konstruktionen kommer de två lyckorna att monteras ner för att förebygga mot ett dammbrott. Efter en avsänkning kommer konstruktionen att inspekteras och där efter är tanken att luckor ska åter på plats.

Varför behöver det göras?

Detta görs för att det ska vara säkert för folk att röra sig i området. Lika så föreligger det en risk för järnvägsbron, som finns nedströms, kan ta skada vid ett brott.

När kommer luckorna tas bort?

Luckorna kommer succesivt tas bort under vecka 50

Kommer vattennivån i dammen att påverkas?

Vattennivån i ovanliggande damm, Evarydsdammen, kommer att sänkas med cirka 1,5 meter när luckorna plockas bort. Vid ett återställande av luckor kommer dammen att återfå sin vattennivå.

När kommer luckorna att sättas tillbaka?

Förhoppningen är att luckorna kan sättas tillbaks så snart som möjligt. Dock kommer bero mycket på vattenflöden, komplexiteten av arbetet samt fördämningens beskaffenhet.

Varför görs detta nu?

Under flödena som var under våren 2020 så uppmärksammas dammen nationellt då även MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, såg stora risker för ett dammbrott som skulle kunna medföra stora skador, med risk för människoliv. För att inte hamna i samma situation så väljer man att ta bort luckorna innan kommande höga flöden i ån.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Kontaktuppgifter till personer som kan svara på dina frågor finns längst ned på sidan.

Permanenta åtgärder

Varför ska det göras åtgärder vid Snittinge?

Det har konstaterats att den befintliga fisktrappan vid Snittingefallet är en dåligt fungerande fiskväg och ett hinder idag för fiskvandringen i Bräkneån och därmed ett hinder för att uppnå god ekologisk status i ån. Säkerhetsutredning som genomförts har även påvisat åtgärdsbehov för dammkonstruktionen.

Vad är det som kommer att göras?

Ronneby kommun har anlitat konsulter för att utreda vilken åtgärd som krävs för att underlätta fiskvandringen uppströms samt genomföra en säkerhetsutredning. Utifrån utredningarna kommer kommunstyrelsen att ta beslut om vilka åtgärder kommunen ska söka tillstånd för att genomföra. I dagsläget har kommunstyrelsen inte tagit beslut om vilka åtgärder det är som ska genomföras.

Hur kan jag framföra min åsikt?

Kommunstyrelsen i början på år 2021 fatta beslut om vilken alternativ fiskväg som kommunen planerar gå vidare med och söka tillstånd för. Efter ett slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen kommer en formell samrådsprocess inledas där allmänheten kan ta del av förslaget och delge sina synpunkter.

Vad har kommunen tagit för beslut?

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 att innan ett slutligt beslut ska kommunen ha en dialog med Bygd i samverkan och Bräkneåns vattenråd. Kommunstyrelsens inriktning innan slutligt beslut är ett omlöp.

När kommer kommunen ta beslut om vad som ska prövas i kommande tillståndsprocess?

Kommunstyrelsen kommer ta upp ärendet för i början av år 2021.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Kontaktuppgifter till personer som kan svara på dina frågor finns längst ned på sidan.