Snittinge

Här kommer arbetet som pågår med området kring Snittingefallet i Bräkne-Hoby, att presenteras. Vanliga frågor och svar på dessa finns under en speciell flik.

Orotofoto (skalriktigt flygbild) över Snittingeområdet.

Ronneby kommun äger dammanläggningen vid Snittingefallet i Bräkneån, belägen strax söder om Bräkne-Hoby. Det sker idag inget uttag av kraft vid dammen och inte heller någon aktiv reglering av flödet. Dammen är i mycket dåligt skick och underhållsåtgärder krävs för att kunna garantera dess funktion och dammsäkerhet. Vid dammen, längs vänster strand, finns en teknisk fiskväg i form av en deniltrappa i trä. Fiskvägen är i dåligt skick och troligen endast passerbar för stora individer av öring.

Vid ett befarat dammbrott kommer området nedströms dammen att översvämmas. För att minska risken för ett dammbrott har de två dammluckorna monterats ned. När luckorna monterats ned kommer vattnet att forsa fritt, vilket innebär att vattennivån i dammen kommer att sänkas med cirka 1,5 meter jämfört med normal vattennivå.

För att säkerställa dammanläggningen vid Snittingefallet kommer kommunen att vidta ett antal åtgärder på kort- och på lång sikt. Du kan läsa mer om dem under respektive rubrik nedan.

Kontaktpersoner

Kris- och beredskapshandläggare
Per Drysén
0457-61 89 10
per.drysen@ronneby.se

Exploateringsingenjör
Daniel Camenell
0457-61 83 18
daniel.camenell@ronneby.se

Planarkitekt, Strategisk utvecklingenhet
Maria Andersson Barrdahl
0457-61 80 70
maria.anderssonbarrdahl@ronneby.se