Förbättrad vattenstatus Listerbyån och Bräkneån (LONA)

Ronneby kommun arbetar med ett projekt, där syftet är att undersöka vad som kan förbättra vattenstatusen för både Listerbyån och Bräkneån. Kommunen vill på sikt uppnå god ekologisk status och en ökad vattenhushållning, med koppling till det svenska miljömålet: Levande sjöar och vattendrag.

Syftet är att ta fram åtgärder som kan utföras för att nå god ekologisk status och en ökad vattenshushållning i Listerbyån och Bräkneån. Åtgärder behöver tas fram och genomföras för att förbättra åarnas flödesdynamik, konnektivitet, vattenkvaliteten, framförallt avseende humushalt och näringsämnen och förbättra status för organismer i vattendragen och i Östersjön.

De förslag som projektet presenterar utförs sedan som ett eller flera separata projekt och förväntas ge långsiktiga positiva effekter på vattnets uppehållstid, vattenrening och biologisk mångfald beroende på vilken/vilka åtgärder som genomförs.

Bräkneån från Östersjön upp till Tiken uppnår idag inte God ekologisk status. Främsta orsakerna till det beror på förändringar i morfologi och brist på konnektivitet. Bräkneån är ett mycket värdefullt vatten som i sin helhet i Blekinge utgör ett N2000 område, är klassat som nationellt särskilt värdefullt och är utpekad som riksintresse för friluftsliv och för naturvård. Här förekommer hotade arter som till exempel tjockskalig målarmussla. I ån förekommer vandringshinder som hindrar vattenlevande organismer från att sprida sig i systemet och som påverkar åns flöde. Stora delar av ån är även påverkad av rensning och rätning och det finns även många våtmarker som dikats ut. I framtiden kan Bräkneån uppströms Dönhult vara intressant att användas som råvattenresurs genom förstärkning av befintliga grundvattentäkter i Dönhult och i Hjälmsa. Bräkneån mynnar ut i en havsvik i Östersjön som ingår i Sonekulla naturreservat, området ingår även i ett N2000 område.

Listerbyån uppnår idag inte God ekologisk status. Främsta orsakerna till det beror på förändrad morfologi och brist på konnektivitet. Dessutom har många svämplan som tidigare fyllde en viktig funktion försvunnit genom förändrad markanvändning eller hydrologi. Listerbyån används idag som dricksvattentäkt genom förstärkning av grundvattenresursen Johannishusåsen vid Leråkra och Djurtorp. Listerbyån ingår delvis i ett N2000 område och ån mynnar ut i Östersjön och naturreservatet Listerby skärgård där 75 % av reservatets yta är hav, området ingår även i ett Natura 2000- område.