Lokalt naturvårdsprojekt om Bräkneån och Listerbyån

Ronneby kommun har genomfört ett projekt, där syftet var att undersöka vad som kan förbättra Listerbyån och Bräkneån. Kommunen vill på sikt uppnå god ekologisk status, en ökad vattenhushållning och bidra till att uppnå det svenska miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Syftet med LONA-projektet var att ta fram förslag på åtgärder som kan utföras för att uppnå god ekologisk status och en ökad vattenshushållning i Listerbyån och Bräkneån.

Bräkneån från Östersjön upp till Tiken uppnår idag inte God ekologisk status. Främsta orsakerna till det beror på förändringar i morfologi och brist på konnektivitet. Bräkneån är ett mycket värdefullt vatten som i sin helhet i Blekinge utgör ett Natura2000-område, är klassat som nationellt särskilt värdefullt och är utpekad som riksintresse för friluftsliv och för naturvård. Här förekommer hotade arter som till exempel tjockskalig målarmussla. I ån förekommer vandringshinder som hindrar vattenlevande organismer från att sprida sig i systemet och som påverkar åns flöde. Stora delar av ån är även påverkad av rensning och rätning och det finns även många våtmarker som dikats ut. Bräkneån mynnar ut i en havsvik i Östersjön som ingår i Sonekulla naturreservat, området ingår även i ett Natura2000-område.

Listerbyån uppnår idag inte God ekologisk status. Främsta orsakerna till det beror på förändrad morfologi och brist på konnektivitet. Dessutom har många svämplan som tidigare fyllde en viktig funktion försvunnit genom förändrad markanvändning eller hydrologi. Listerbyån används idag som dricksvattentäkt genom förstärkning av grundvattenresursen Johannishusåsen vid Leråkra och Djurtorp. Listerbyån ingår delvis i ett Natura2000-område och ån mynnar ut i Östersjön och naturreservatet Listerby skärgård där 75 % av reservatets yta är hav, området ingår även i ett Natura2000-område.

Logga för lokal naturvårdssatsning