Förbättrad vattenstatus Listerbyån och Bräkneån (LONA)

Kommunen i Ronneby arbetar med ett projekt, där syftet är att undersöka vad som kan förbättra vattenstatusen för både Listerbyån och Bräkneån. Kommunen vill på sikt uppnå god ekologisk status och en ökad vattenhushållning, med koppling till det svenska miljömålet: Levande sjöar och vattendrag.

I nuläget håller man på att ta fram en biotopkartering, som ska leda till förslag för en hydromorfologisk åtgärdsplan. För att få en ökad förståelse för vad detta betyder samt vad projektet går ut på, är ni välkomna till en digital informationsträff den 23:e november, kl. 17.00- 18:00. Mötet kommer fokusera på den första delen av projektet, biotopkarteringen i Listerbyån och information kommer att finnas här. Efter mötet kommer presentationerna att finnas på denna sida.

För att delta på mötet räcker det att klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det går att göra innan eller under mötets gång.

Efter informationsmötet kommer det finnas möjligheter att ställa frågor, både till kommunen och den konsult som åtagit sig uppdraget.

Kontaktuppgifter till konsult för projektet

David Karlsson, NaturFokus AB, Mobil: 0768-26 11 13, e-mail: naturfokus@outlook.com

Presentationer från möte om Bräkneån

Presentation om projektet allmänt, Ronneby kommun (pdf 2 MB) Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Presentation om projektet detaljerat, Naturfokus AB (pdf 4 MB) Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.


Användbara ord:

Biotopkartering:
Inventering enligt en standardiserad metod där man systematiskt karterar och beskriver vattendragens fysiska förhållanden och strukturer såsom form, strömhastighet, material med mera.

Hydromorfologisk åtgärdsplan:
En åtgärdsplan som syftar till att lokalisera påverkan på de hydromorfologiska förhållandena i en vattenförekomst och utefter detta utforma förslag på åtgärder som kan bidra till att vattenförekomsten återfår mer naturliga förhållanden

Hydromorfologi:
Förändringar i konnektivitet (möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter med mera), morfologi (fysiska förhållanden som råder i en vattenförekomst) och hydrografiska villkor (information om avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden), som kan leda till ändrade livsbetingelser för såväl vattenlevande som landlevande organismer i eller i närheten av vattenmiljön (https://www.vattenmyndigheterna.se/om-vattenmyndigheterna/ordlista/h.html Länk till annan webbplats.).