Gödsel

Hanteringen av gödsel styrs på flera sätt för att det inte innebära en negativ påverkan för både människa och natur.

Lagring av stallgödsel

I förordningen om miljöhänsyn för jordbruket finns det krav på en minsta lagringskapacitet för stallgödsel. Eftersom Blekinge ligger i nitratkänsligt område behöver flera regler beaktas.

Beräkna och dokumentera

Blekinge ligger inom nitratkänsligt område. Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska beräkna den gödsel som produceras i verksamheten. I beräkningen ska finnas:

  • utsöndrad träck
  • urin
  • strömedel
  • vattentillskott (regn, tvätt- och spolvatten med mera)
  • omsättningsförluster

Beräkningen ska dokumenteras och sparas så länge beräkningen gäller för företaget. I de allmänna råden finns schablonen för lagringsvolymer som lantbrukaren använda för sin beräkning.

Dokumentationsskyldighet

Jordbruksföretag som tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska kunna visa dokumentation över:

  • mottaget gödselslag
  • vilken mängd som tas emot,
  • vilken mängd totalfosfor den mottagna gödseln motsvarar
  • datum för mottagandet samt från vem gödseln kommer ifrån.

Beräkna och dokumentera kvävegödslingsbehovet

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska göra en beräkning av kvävebehovet av den förväntade skörden av respektive gröda. Vid beräkning av kvävebehovet ska hänsyn tas till stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt och eventuell mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel till årets gröda. Gödslingen ska sedan ske i utgångspunkt från beräkningen. Beräkningen ska dokumenteras.

Jordbruksverkets allmänna råd och schabloner har kompletterats med schablonvärden för långtidseffekt och förfruktseffekt av olika grödor som kan användas som utgångspunkt för beräkningen.

Spridningsförbud under vintertid

Efter att nya bestämmelser trädde i kraft den 1 januari 2011 gäller totalt spridningsförbud under perioden 1 november- 28 februari. Ifall ni av tvingande omständigheter måste sprida stallgödsel under perioden 1 november till 28 februari ska ni ansöka om dispens för detta på kommunens blankett: Ansökan om dispens för gödselspridning vintertid Enligt SJVFS 2012:41

Skyddsavstånd vid spridning av gödselspridning intill sjöar och vattendrag

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska lämna ett skyddsavstånd till vattnet vid spridning av gödselmedel på jordbruksmark som gränsar till sjöar och vattendrag. Skyddsavståndet ska vara minst 2 meter och räknas från jordbruksmarkens kant och in i fältet. Om marken lutar mot ett vattendrag eller ett större dika ska ett längre avstånd användas.